Stypendia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Forma nagradzania uzdolnionych uczniów szkół‚ ł›rednich.
 • Stypendystę… może zostaę‡ jeden uczeł„ szkoł‚y ł›redniej, który w wyniku rocznej kwalifikacji uzyskał‚ najwyższę… ł›rednię… ocen.
 • Minimalna ł›rednia ocen: 4,75.
 • Co najmniej dobra ocena zachowania.
 • Przeznaczone dla uczniów o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach poł›wiadczonych ocenami celuję…cymi w jakiejł› dziedzinie wiedzy i maję…cych co najmniej oceny dobre z pozostał‚ych przedmiotów.
 • Kandydatów do stypendium typuje samorzę…d uczniowski, a wybiera jednego kandydata rada szkoł‚y.
 • Stypendium przyznawane jest na 10 miesię™cy, od wrzeł›nia do czerwca danego roku szkolnego i wypł‚acane w dwóch ratach; pierwsza od dnia 30 listopada, za okres od wrzeł›nia do grudnia, druga — od dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.
 • Kwota stypendium podlega corocznie waloryzacji.
 • W roku szkolnym 2002/2003 wynosił‚o ono 247 zł‚ miesię™cznie.

Stypendium Marszał‚ka Województwa Kujawsko–Pomorskiego

 • Stypendium Marszał‚ka Województwa Kujawsko–Pomorskiego ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osię…gaję…cych bardzo dobre wyniki w nauce, bę…dź uzyskuję…cych osię…gnię™cia w innych dziedzinach i pozostaję…cych w trudnych warunkach materialnych.
 • Celem stypendium jest wyrównanie szans edukacyjnych mł‚odzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium maję… uczniowie pochodzę…cy z terenów wiejskich i miast, które nie sę… siedzibami powiatów.