Statut

Statut
Zespoł‚u Szkół‚ Centrum Kształ‚cenia Rolniczego
im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu


Podstawa opracowania:
1. Art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 7 wrzeł›nia 1991 r. o systemie oł›wiaty (Dz. U. nr 95 poz. 113) z późniejszymi zmianami. (tj. z 1996 r. Dz. U. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporzę…dzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół‚ publicznych. (Dz. U. nr 61 poz. 624
z późniejszymi zmianami).
3. Rozporzę…dzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 wrzeł›nia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sł‚uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoł‚ach publicznych.
4. Rozporzę…dzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno0pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoł‚ach i placówkach (Dz.U 222 poz. 1487).


Dokument do pobrania - tutaj