Sport

W zdrowym ciele zdrowy duch

Jak gł‚osi przysł‚owie, warto dbaę‡ o kondycję™, toteż w Zespole Szkół‚ im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu mł‚odzież, w ramach zaję™ę‡ wychowania fizycznego, odnaleźę‡ może interesuję…ce propozycje sportowe. Społ›ród szerokiej gamy dyscyplin, najwię™kszę… popularnoł›cię… cieszę… się™: pił‚ka rę™czna, siatkowa, nożna, koszykówka, jak również tenis stoł‚owy. Dzię™ki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego, a przede wszystkim dzię™ki chę™ciom i uporowi naszej mł‚odzieży, udał‚o się™ odnieł›ę‡ kilka znaczę…cych sukcesów sportowych.

W roku ubiegł‚ym drużyna dziewczę…t zdobył‚a I miejsce w koszykówce na rozgrywkach turnieju powiatowego w Brzeł›ciu Kujawskim. Podobny sukces czekał‚ na dziewczę™ta w meczu pił‚ki rę™cznej. Warto również wspomnieę‡ o II miejscu dziewczę…t w koszykówce w Lubrańcu.

Uczniowie odnieł›li także nastę™puję…ce sukcesy:

  • IX – XII miejsce w Polsce w XXI Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Mł‚odzieży Szkolnej w pił‚ce rę™cznej dziewczę…t w 2004 roku
  • I miejsce w pił‚ce rę™cznej dziewczę…t w Licealiadzie w 2004 roku
  • I miejsce w pił‚ce siatkowej dziewczę…t w Licealiadze w 2005 roku
  • I miejsce w biegach przeł‚ajowych Kamila Rowił„skiego w 2005 roku
  • III miejsce w biegach przeł‚ajowych w drużynach w 2005 roku
  • II miejsce w pił‚ce siatkowej dziewczę…t w Licealiadzie w 2006 roku
  • II miejsce w pił‚ce siatkowej dziewczę…t w Turniej Powiatowym w Lubrańcu w 2005 roku
  • III miejsce w pił‚ce koszykowej chł‚opców w Licealiadzie w 2006 roku
  • IV w pił‚ce nożnej halowej w Mistrzostwach Kowala w 2006 roku
  • II miejsce w tenisie stoł‚owym w Turnieju Powiatowym w Izbicy Kujawskiej w 2006 roku

Corocznie uczniowie Zespoł‚u Szkół‚ im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu biorę… udział‚ w rozgrywkach o Puchar Burmistrza Kowala i odnoszę… sukcesy. Nic zatem dziwnego, że ta dyscyplina cieszy się™ szczególnę… popularnoł›cię… wł›ród mł‚odzieży szkolnej.

Uczniowie uczestniczę… także w zaję™ciach pozalekcyjnych. Dział‚a SKS, odbywaję… się™ rozgrywki mię™dzy klasami. Ważnym elementem sę… niewę…tpliwie wycieczki rowerowe, jak również darmowe wyjazdy na mecze pił‚ki nożnej i koszykowej, które cieszę… się™ szczególnę… popularnoł›cię… wł›ród naszej mł‚odzieży. Oferta dotyczy również wyjazdów na basen.

Trudno jest wymienię‡ wszystkie sukcesy odniesione przez uczestników sportowych zmagał„, każdy z nich, choę‡by najmniejszy, cieszy nie tylko samych zainteresowanych, ale również nauczycieli i cał‚ę… społ‚ecznoł›ę‡ uczniowskę…. Mamy nadzieję™, iż przyszł‚oł›ę‡ przyniesie kolejne sukcesy, które z cał‚ę… pewnoł›cię… zostanę… odnotowane na kartach kroniki szkolnej.