Rolnik na topie

Szkoł‚y rolnicze w Polsce zaczynaję… się™ odradzaę‡. w jednej z nich, w maleł„kim Kowalu w woj. kujawsko-pomorskim, najprawdopodobniej trzeba bę™dzie nawet utworzyę‡ nowe klasy. Zawód rolnika daje bowiem szanse na się™gnię™cie po pienię…dze z Unii Europejskiej.

Do Zespoł‚u Szkół‚ im. Kazimierza Wielkiego (wedł‚ug Jana Dł‚ugosza król urodził‚ się™ w Kowalu) cię…gnie mł‚odzież z okolicznych wiosek i miasteczek. Szkoł‚a posiada 30-hekratowe gospodarstwo rolne nastawione na produkcję™ roł›linnę… i warsztaty mechaniczne, w których ę‡wiczę… przyszli mechanizatorzy rolnictwa. w 17 klasach wiedzę™ zdobywa 440 uczniów.

Tak naprawdę™ z kowalowym pochodzeniem króla nie wszyscy historycy się™ zgadzaję…, ale nie ulega wę…tpliwoł›ci, że tu przyszedł‚ na ł›wiat aktor Jan Nowicki, który razem z Janem Kantym Pawluł›kiewiczem sę… autorami hymnu Kowala, o czym informuje tablica w mał‚ym ryneczku. Jest się™ czym pochwalię‡! w dodatku miasto zadbane, czyste, wieczorami pię™knie oł›wietlone.

Jeszcze do niedawna z badał„ przeprowadzonych wł›ród gimnazjalistów przez dyrektoruję…cego szkole od 1992 r. Wojciecha Rudził„skiego wynikał‚o, że w Kowalu i najbliższej okolicy... nie potrzeba rolników. Mł‚odzi wrę™cz wstydzili się™ wyboru tego zawodu. Na uczniów klas rolniczych woł‚ano burak, ł‚ę™cinka. Szli wię™c do samochodówek, budowlanek, po których rzecz jasna nie mogli znaleźę‡ pracy. Wracali wię™c na wieł›, na gospodarstwo. i okazywał‚o się™, że wykształ‚cenie rolnicze bardzo by im się™ przydał‚o.

– Nic dziwnego, że po jakimł› czasie trafiali do technikum rolniczego na podbudowie zasadniczej szkoł‚y zawodowej. Dlatego eksternistycznie musieli zdawaę‡ egzaminy z przedmiotów kierunkowych – tł‚umaczy Rudził„ski.

Ale dopiero wejł›cie Polski do Unii i rozporzę…dzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. mówię…ce o uł‚atwieniu startu mł‚odemu rolnikowi, zwię™kszył‚o zainteresowanie kształ‚ceniem rolniczym. w ł›wietle tych zapisów poczę…tkuję…cy gospodarz może się™ ubiegaę‡ o 50 tys. bezzwrotnej premii, ale... musi się™ legitymowaę‡ albo wykształ‚ceniem rolniczym, albo praktykę… na roli (nawet ten, kto ukoł„czył‚ podstawówkę™ może się™ ubiegaę‡ o premię™, jeł›li przez 5 lat był‚ ubezpieczony w KRUS-ie jako domownik).

– Jeł›li mł‚ody rolnik nie speł‚nia tych warunków, musi się™ wywię…zaę‡ z nich w cię…gu pię™ciu lat. Inaczej pienię…dze trzeba zwrócię‡ â€“ tł‚umaczy Zbigniew Lewandowski, pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wł‚ocł‚awku, był‚y wicestarosta.

Szybkie kursy

Aby uzyskaę‡ tytuł‚ wykwalifikowanego rolnika rolnego, niekoniecznie trzeba przez trzy lata wkuwaę‡ wiedzę™, można ję… zdobyę‡ w miesię…c. Wystarczy się™ zapisaę‡, po udokumentowaniu trzech lat pracy w charakterze rolnika, na kurs organizowany przez Oł›rodki Doradztwa Rolniczego.

– Jaki wię™c sens chodzię‡ do szkoł‚y i mę™czyę‡ się™ trzy lata, kiedy potrzebne wykształ‚cenie można zdobyę‡ w ekspresowym tempie – zżyma się™ Rudził„ski.

Za kurs zorganizowany pod koniec ubiegł‚ego przez wł‚ocł‚awski ODR każdy z uczestników 49-osobowej grupy zapł‚acił‚ 684 zł‚. Zważywszy na czas jego trwania oraz chude portfele rolnicze, ta suma wydaje się™ wygórowana. Ale chę™tnych nie brakuje – jest już kompletowana nastę™pna grupa.

– Ramowy plan kursu liczę…cy 150 godzin dostalił›my z Krajowego Centrum Doradztwa w Brwinowie – tł‚umaczy Ewa Romanowska, od 26 lat specjalista ds. szkoleł„. – Jednak po jego przeanalizowaniu doszlił›my do wniosku, że wystarczy 100 godzin. Zaję™cia trwaję… okoł‚o miesię…ca, od poniedział‚ku do pię…tku po 5 godzin. Na koniec kursu zdaje się™ egzamin kwalifikacyjny.

Jednak patrzę…c na kł‚ę™bię…cy się™ codziennie pod kowalskim oddział‚em ODR-u tlum rolników, przychodzę…cych tu po pomoc przy wypeł‚nianiu nawet najprostszego wniosku, można mieę‡ wę…tpliwoł›ci, czy kursy sę… wystarczaję…ce.

– Dlatego szkoł‚y rolnicze sę… jak najbardziej potrzebne – mówi Wojciech Celmer, pracownik ODR-u, który od pewnego czasu wraca do domu po godz. 20, bo nad jednym wnioskiem czę™sto spę™dza z rolnikiem 2-3 godziny.

Ile lat w szkole?

Do upadku rolniczego szkolnictwa zawodowego na poziomie zasadniczym przyczynił‚o się™ m. in. zniesienie egzaminów wstę™pnych do szkół‚ ł›rednich. Nagle każdy, nawet najsł‚abszy uczeł„, szedł‚ do liceum. Rolnicy pchali swoje dzieci również dlatego, że w zasadniczej zawodówce nie mogł‚yby ubiegaę‡ się™ o stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z obszarów wiejskich. Dodatkowa zachę™ta? Nauka w liceum trwa tak samo jak w zawodówce trzy lata. w efekcie doszł‚o do tego, że gdy w liceum profilowanym brakował‚o chę™tnych, nawet dziecko z samymi dopuszczaję…cymi na ł›wiadectwie lę…dował‚o tam wł‚ał›nie.

Tym sposobem poziom kształ‚cenia w szkoł‚ach ł›rednich i zasadniczych w zespoł‚ach szkół‚ takich, jak ten w Kowalu wyrównywał‚ się™. Tyle że w dół‚. Rudził„skiego nieraz bolał‚o z tego powodu serce. Ale w czasach, gdy każdy uczeł„ jest na wagę™ zł‚ota, nie pozostawał‚o mu nic innego jak ciche przyzwolenie na kiepski poziom liceów.

Jako dyrektor Zespoł‚u nie może się™ również pogodzię‡ z ograniczeniem liczby godzin na niektórych kierunkach w zasadniczych szkoł‚ach zawodowych, co został‚o ustalone przez ministra pracy i polityki społ‚ecznej.

– Aby zostaę‡ ogrodnikiem terenów zielonych, czyli tzw. trawnikowym, wystarczy się™ uczyę‡ dwa lata. Tyle samo potrzebuje, zdaniem ministerstwa, kucharz mał‚ej gastronomii. Natomiast piekarz czy rolnik musi się™ uczyę‡ trzy lata. Przy takiej biedzie dzieci jak najszybciej chcę… się™ usamodzielnię‡ i chę™tniej wybieraję… szkoł‚y o krótszym cyklu kształ‚cenia, ale czy lepszym? – zastanawia się™ Rudził„ski.

Jednak nie narzeka, bo unijne pienię…dze sprawił‚y, że rolnicze zawodówki się™ odradzaję…. w Kowalu w ł‚ę…czonej klasie poł‚owa uczniów zdobywa wiedzę™ w zakresie mechanizacji rolnictwa, dziewię™ę‡ osób kształ‚ci się™ na rolnika.

– Jestem tu, bo po tej szkole przejmę™ 30-hektarowe gospodarstwo po rodzicach. Poza tym lubię™ ciꙿkę… robotę™. Zobaczę™, co bę™dzie się™ sprzedawaę‡, jak skoł„czę™ szkoł‚ę™ i może przeprofiluję™ produkcję™ â€“ tł‚umaczy Adam Zdanowski z pierwszej klasy.

Wię™kszoł›ę‡ jego kolegów chciał‚aby chodzię‡ do technikum. Póki co muszę… się™ jednak uczyę‡ w zawodówce, bo do najbliższego, w Brzeł›ciu Kujawskim, jest daleko, a pienię™dzy w domu jak na lekarstwo. To z powodu biedy niektórzy po wiedzę™ jadę…... na rowerach.

– Liczę™, że mój syn bę™dzie kontynuował‚ pracę™, którę… przez 16 lat wkł‚adał‚em w rozwój 34-hektarowego gospodarstwa nastawionego na hodowlę™ trzody. Od pół‚ roku zacz꙳‚o się™ to opł‚acaę‡ â€“ tł‚umaczy Ireneusz Raszka, rolnik z Bogusł‚awic. Swojego chł‚opaka bezpoł›rednio po gimnazjum chciał‚by posł‚aę‡ do technikum. Tyle że jak na razie takiego w kowalskim Zespole Szkół‚ nie ma. Syn Raszki bę™dzie wię™c zmuszony, podobnie jak dzisiejsi pierwszoklasił›ci, najpierw koł„czyę‡ zawodówkę™.

– Jeł›li tylko uzbieram grupę™ chę™tnych, uruchomię™ klasę™ technikum – obiecuje Wojciech Rudził„ski. Nie kryje jednak, że wszystko zależy od Starostwa Powiatowego, któremu od 1999 r. podlega jego placówka. Samorzę…dowcy liczę…cy skrupulatnie pienię…dze, sę… mał‚o elastyczni. Mówię…: bę™dzie 30 osób, robimy klasę™, inaczej nie ma o czym marzyę‡. A przecież jest niż demograficzny i nawet jeł›li klasa rolników liczył‚aby dwadzieł›cioro uczniów, to już warto był‚oby ję… uruchomię‡. Takie rozwię…zanie jawi się™ dla starostwa jako czyste marnotrawstwo. Dla nowej klasy trzeba by zakupię‡ pomoce naukowe, sprzę™t... o nauczycielach nikt nie mył›li, bo ci jak zwykle przekwalifikuję… się™ za wł‚asne pienię…dze.

Dlatego decyzję™ o utworzeniu nowego kierunku kształ‚cenia na poziomie ł›rednim samorzę…dy odkł‚adaję… na rok, dwa, a najchę™tniej spychaję… ję… na barki kolejnej wł‚adzy.

– Polityka zaglę…daję…ca do szkół‚ to poważny problem – denerwuje się™ Witold Maę‡kowiak, wieloletni pracownik dział‚u szkolnictwa zawodowego kuratorium oł›wiaty we Wł‚ocł‚awku i był‚y naczelnik wydział‚u oł›wiaty w tym mieł›cie, obecnie na emeryturze.

Uważa też, że zabranie szkół‚ rolniczych z resortu był‚o chorym pomysł‚em. Powinny tam wrócię‡ czym prę™dzej, bo miał‚y dobre programy nauczania.

– Dził› nikomu nie zależy, żeby był‚y Centra Edukacji Nauczycieli przedmiotów rolniczych. Dlatego brakuje fachowców z tej branży. MENiS chyba nie ma pomysł‚u na szkoł‚y rolnicze – dowodzi Maę‡kowiak.

Rolnictwo, bo...

Kiedy pię™ę‡ lat temu dzisiejsi maturzył›ci technikum agrobiznesu zaczynali naukę™ w kowalskiej Sorbonie (tak miejscowi nazywaję… Zespół‚ Szkół‚, bo kiedył› był‚o tu ł›rednie studium rolnicze), nikt z nich nie mył›lał‚, że takie wykształ‚cenie pomoże im w zdobyciu unijnych funduszy. Szli do technikum, bo nie był‚o specjalnie innego wyboru i tyle. w klasie i był‚o ich 33, do dził› dotrwał‚y ledwie 23 osoby, z czego na studia wybiera się™ poł‚owa, tylko 8 osób na dzienne. Przyczyna? Brak funduszy.

Jarek Wasielewski, olimpijczyk z przedsię™biorczoł›ci, wybrał‚ agrobiznes ze wzglę™du na tradycje rodzinne.

– Mój dziad i ojciec byli rolnikami. Pomył›lał‚em, że przed wsię… musi się™ w końcu otworzyę‡ jakał› szansa. No i nie pomylił‚em się™. Dlatego chcę™ studiowaę‡ biotechnologię™. Oczywił›cie, jeł›li pozwoli na to sytuacja finansowa rodziców. Mył›lę™ o uruchomieniu mł‚yna i przerobie zboża z wł‚asnego gospodarstwa. Na razie to się™ opł‚aca – mówi.

– Pię™ę‡ lat temu nasi rówieł›nicy z wielkich miast chcieli byę‡ informatykami, architektami, specjalistami od bankowoł›ci. A ja doszedł‚em do wniosku, że w rolnictwie coraz wię™cej biurokracji i uczenie się™ rachunkowoł›ci może mi się™ przydaę‡ â€“ konkluduje Marcin Jarecki.

– Uczymy się™ tu czegoł› innego niż w liceum. Na naszym ł›wiadectwie maturalnym znajdzie się™ aż 30 przedmiotów. Po skoł„czeniu technikum bę™dziemy mieę‡ zawód – wtóruje mu Marzena Żakowiecka.

– w dodatku nasza klasa przeczy mitowi, że w szkoł‚ach rolniczych jest niski poziom, bo gdy ktoł› nie zdał‚, lę…dował‚ w liceum profilowanym – z dumę… podkreł›la Dorota Gontarek.

Mł‚odzi sę… zgodni, że dził› wykształ‚cenie na wsi jest potrzebne, bo z samego rolnictwa wyżyę‡ się™ nie da. Trzeba wię™c stawiaę‡ na przetwórstwo, turystykę™, marketing. Operatywny, znaję…cy ję™zyki rolnik ma szansę™ na równie wygodne życie jak jego rówieł›nik w mieł›cie.

Beata Imielska

fot. autorka

(Gł‚os Nauczycielski, r. LXXXVIII, nr 9, 2 III 2005, s. 6)