O nas

Historia

W 1974 roku został‚a powoł‚ana w Kowalu Zasadnicza Szkoł‚a Rolniczo–Ogrodnicza. Powstał‚a w wyniku poł‚ę…czenie szkół‚ rolniczych z Kruszyna i Baruchowa. W kolejnych latach systematycznie poszerzana był‚a oferta kształ‚cenia dla mł‚odzieży i dorosł‚ych. W 1979 r. utworzono łšrednie Studium Zawodowe, a w 1985 Wieczorowe Technikum Rolnicze, zał› w roku nastę™pnym zostaje powoł‚any Zespół‚ Szkół‚ Rolniczych. Na jubileusz dwudziestolecia istnienia placówki społ‚ecznoł›ę‡ szkolna otrzymuje sztandar i patrona — króla Kazimierza Wielkiego, który urodził‚ się™ w Kowalu. W kolejnych latach funkcjonował‚y różne typy szkół‚: Wieczorowe Technikum Przetwórstwa Mię™snego, Liceum Zawodowe, Wieczorowe Technikum Technologii Żywnoł›ci, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Policealne Studium Zawodowe, Liceum Agrobiznesu. W 2002 r. placówce nadano obecnę… nazwę™ â€” Zespół‚ Szkół‚ im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

Od 1 stycznia 2008 r. organem prowadzę…cym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Baza i kadra

Szkoł‚a jest najwię™ksza placówkę… oł›wiatowę… w ziemskim powiecie wł‚ocł‚awskim. Obecnie naukę™ pobiera tu okoł‚o 305 uczniów i 122 sł‚uchaczy szkół‚ wieczorowych i zaocznych z rejonu Gostynina, Baruchowa, Lubienia Kuj., Chodcza, Chocenia i Wł‚ocł‚awka, a także z 3 oł›ciennych województw.

Uczniowie maję… zapewnione dobre warunki kształ‚cenia. Szkoł‚a posiada 3 budynki, w których odbywaję… się™ zaję™cia teoretyczne, szkolenie zawodowe i warsztatowe. Bazę™ dydaktycznę… stanowi także gospodarstwo pomocnicze wyposażone w wysokiej klasy sprzę™t rolniczy. Placówka dysponuje autokarem i samochodami do przewozu osób, nauki jazdy i ę‡wiczeł„ zwię…zanych z eksploatację… pojazdów silnikowych.

Kadrę™ pedagogiczna stanowi 38 nauczycieli (w tym pedagog szkolny) posiadaję…cych peł‚ne kwalifikacje zawodowe. Swoję… wiedzę™ i umieję™tnoł›ci cię…gle doskonalę…, koł„czę…c studia podyplomowe, różnego rodzaju kursy i szkolenia. Wielu jest też nauczycieli mł‚odych, peł‚nych zapał‚u i twórczej inwencji. Wszyscy pedagodzy sę… życzliwie nastawieni do uczniów i maję… z nimi dobry kontakt.

W szkole dba się™ o bezpieczeł„stwo uczniów i wł‚ał›ciwe relacje mię™dzy nimi. Mł‚odzież ma do dyspozycji osobiste szafki w szatni, newralgiczne miejsca w budynku sę… monitorowane, zał‚ożona jest także instalacja alarmowa.

Możliwoł›ci

O dobrej pracy nauczycieli i uczniów ł›wiadczy fakt, że duży procent absolwentów podejmuje naukę™ na różnego typu uczelniach wyższych, zdobywa czoł‚owe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, żywieniowych, ekologicznych, wiedzy i umieję™tnoł›ci rolniczych na szczeblu okrę™gowym i centralnym. Mł‚odzież uczestniczy w sesjach naukowych, wyjeżdża do oł›rodków akademickich, bierze aktywny udział‚ w życiu kulturalnym.

Najzdolniejsza mł‚odzież otrzymuje stypendia naukowe Prezesa Rady Ministrów i Marszał‚ka Województwa Kuj.–Pom. Uczniowie najubożsi korzystaję… ze stypendiów socjalnych i innych form wsparcia materialnego przeznaczonego dla mieszkał„ców mał‚ych miast i terenów wiejskich.

Kształ‚cenie zawodowe

Kształ‚cenie zawodowe odbywa się™ na zaję™ciach teoretycznych i praktycznych oraz w czasie ł›ródrocznych i wakacyjnych praktyk zawodowych. Bazę™ dla szkolenia żywieniowców stanowi budynek przy ul. Koł‚ł‚ę…taja, dla mechaników i rolników zał› budynek warsztatowo–garażowy oraz gospodarstwo rolne usytuowane przy ul. Konopnickiej. Znacznę… częśę‡ praktyk uczniowie odbywaję… w instytucjach, urzę™dach, a także firmach prywatnych (hotele, restauracje, oł›rodki wczasowe, zakł‚ady samochodowe, gospodarstwa specjalistyczne). Czę™sto realizowane sę… też wyjazdy studyjne do przoduję…cych firm branży żywieniowej i rolniczej, a także na imprezy takie jak: Polagra, Agro Show, Dni Pola, Targi Gastronomiczne, Motoryzacyjne itp.

Zaję™cia pozalekcyjne

Oprócz uzyskania matury i zdobycia kwalifikacji zawodowych szkoł‚a umożliwia rozwijanie osobistych pasji i zainteresował„ uczniów podczas zaję™ę‡ pozalekcyjnych. Dział‚a tu prꙿnie Samorzę…d Szkolny, który organizuje wiele ciekawych imprez takich jak: Otrzę™siny, Mikoł‚ajki, Wielka Orkiestra łšwię…tecznej Pomocy, Walentynki, Dzieł„ Patrona, Targi Zawodów i Pracy. Zrzeszeni w UKS "Kazimierz" szkolni sportowcy wywalczyli podczas rywalizacji okrę™gowych i wojewódzkich wiele tytuł‚ów mistrzowskich i pucharów, gł‚ównie w pił‚ce rę™cznej, koszykówce, halowej pił‚ce nożnej, biegach przeł‚ajowych i tenisie stoł‚owym.

Ponadto w szkole dział‚a koł‚o PCK, LOP, Klub Europejski „Euro”, zespół‚ wokalno–instrumentalny „Fortissimo”, Spół‚dzielnia Uczniowska "ŻAK" prowadzę…ca m.in. sklepik uczniowski, wydawana jest gazetka pn. „Echo Szkoł‚y”. Ponadto chę™tni mogę… rozwijaę‡ również zainteresowania teatralne, etnograficzne i regionalistyczne.

Współ‚praca

Szkoł‚a jest placówkę… ł›rodowiskowę… aktywnie współ‚pracuję…cę… z instytucjami, urzę™dami, firmami i lokalnę… społ‚ecznoł›cię… na różnych polach i w rozmaitych formach. Tutaj organizowane sę… kursy i szkolenia, np. kombajnistów, ochrony roł›lin, pedagogiczne, obsł‚ugi komputerów, rachunkowoł›ci rolnej, kulinarne, wiedzy o funduszach i rynkach Unii Europejskiej itd. Szczególnie owocne jest wieloletnie współ‚dział‚anie z: Oł›rodkiem Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie (organizacja szkoleł„, konferencji, prelekcji, konkursów, udział‚ w czerwcowych „Dniach Otwartych Drzwi”); Domami Pomocy Społ‚ecznej w Kowalu, Kurowie, Wilkowiczkach i Rzeżewie (praktyki opiekuł„czo–wychowawcze i żywieniowe, wolontariat); Gostynił„sko–Wł‚ocł‚awskim Parkiem Krajobrazowym w Kowalu i Wł‚ocł‚awskim Centrum Edukacji Ekologicznej (prelekcje, szkolenia, konferencje, publikacje, wycieczki dydaktyczne, sprzę…tanie ł›wiata itp.).