Sprzątaliśmy świat

W dniach 14-15 wrzeł›nia nasza szkoł‚a przeprowadził‚a akcję™ Sprzę…tania łšwiata 2006, której na tym terenie patronuje Gostynił„sko-Wł‚ocł‚awski Park Krajobrazowy.
Tegorocznej zbiórce sprzyjał‚y warunki atmosferyczne i mł‚odzież z chę™cię… wł‚ę…czył‚a się™ do oczyszczania lasu na Dę™bniakach i terenu wokół‚ szkoł‚y. Zebrane ł›mieci zgromadzono, a nastę™pnie wywieziono wł‚asnym transportem na lokalne wysypisko.
Uczniowie w czasie sprzę…tania mieli możliwoł›ę‡ podziwiania walorów przyrodniczych najbliższej okolicy oraz poprawię‡ swoję… sprawnoł›ę‡ fizycznę… w czasie pieszej wę™drówki i ę‡wiczeł„ zorganizowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego. Ponadto w czasie zaję™ę‡ lekcyjnych z geografii przeprowadzono dyskusję™ na temat koniecznoł›ci segregacji odpadów, recyclingu i ochrony ł›rodowiska przyrodniczego naszej Planety.

Aleksandra Stanuch