Klub pszczelarza w naszej szkole!!!


Uczniowie klasy II TŻiGD wystę…pili z propozycję… do nauczyciela biologii mgr inż. Andrzeja Rybki, aby w naszej szkole powoł‚ać‡ do życia klub pszczelarza. W odpowiedzi na tę™ propozycję™ dnia 20-go lutego br. odbył‚o się™ zebranie organizacyjne na którym powoł‚ano do życia Klub Mł‚odego Pszczelarza przy ZS CKR im. K. Wielkiego w Kowalu. W zebraniu zał‚ożycielskim uczestniczył‚o 19 uczniów. Wybrano wł‚adze Klubu w osobach:
Przewodniczę…cy - Dawid Jóźwiak
Z-ca przewodniczę…cego - Karolina Nowaczewska
Sekretarz - Aneta Żakowiecka
Opiekunem Klubu został‚ nauczyciel Andrzej Rybka. W dalszej części spotkania omówiono zarys programu dział‚ania. Rozpisano także konkurs na logo Klubu.
Klub pozostaje otwarty. Wszystkich zainteresowanych pszczelarstwem oraz smakoszy miodu i produktów pszczelich serdecznie witamy w naszym gronie – atrakcje gwarantowane!!!

Andrzej Rybka