Szkoliliśmy się w Radomiu z zakresu przetwórstwa mięsa


Uczniowie technikum żywienia i gospodarstwa domowego oraz zasadniczej szkoł‚y zawodowej o kierunku mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych uczestniczyli w dniach 19-20 lutego 2013 r. w szkoleniu pn. „Przetwórstwo mię™sa na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mał‚a przedsię™biorczoł›ę‡â€, które odbył‚o się™ w Radomiu. Nasza szkoł‚a już po raz czwarty miał‚a okazję™ uczestniczyę‡ w tego typu szkoleniu organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Obecnie poszerzalił›my naszę… wiedzę™ z zakresu przetwórstwa mię™sa. Szkolenie skł‚adał‚o się™ z dwóch części. Pierwszę… stanowił‚y wykł‚ady teoretyczne, gdzie przekazano wiele cennych i interesuję…cych informacji na temat rolnictwa ekologicznego, produktów tradycyjnych i regionalnych, możliwych sposobów pozyskiwania dotacji unijnych, marketingu produktów rolniczych oraz specyfiki produkcji zwierzę™cej w Polsce. Drugę… częśę‡ szkolenia stanowił‚y zaję™cia praktyczne. Mielił›my okazję™ przyjrzeę‡ się™ dział‚alnoł›ci modelowego zakł‚adu przetwórstwa mię™sa, funkcjonuję…cego na zasadach dział‚alnoł›ci MLO (dział‚alnoł›ę‡ marginalna, lokalna i ograniczona). Uczniowie przyglę…dali się™ maszynom i urzę…dzeniom stosowanym do przerobu mię™sa, zapoznali się™ z organizację… poszczególnych pomieszczeł„ (magazyn surowca i peklowania, magazyn przypraw i dodatków, komora wę™dzalnicza) oraz uczestniczyli w procesie produkcyjnym – samodzielnie wyprodukowali biał‚ę… kieł‚basę™. Podczas degustacji przekonalił›my się™, jak bardzo różni się™ pod wzglę™dem jakoł›ci tak przygotowana kieł‚basa. Istotne był‚y nie tylko walory smakowe, ale również zdrowotne. Uczniowie dowiedzieli się™, jakie wymogi należy speł‚nię‡, aby móc zał‚ożyę‡ wł‚asnę… dział‚alnoł›ę‡ MLO. Niewę…tpliwie jest to interesuję…ca alternatywa, którę… warto rozważyę‡.

Natalia Prekop