Szkolenie z zakresu dopłat do materiału siewnego


Dnia 20-go lutego br. w naszej szkole odbył‚o się™ szkolenie na temat warunków uzyskania dopł‚aty z tytuł‚u zużytego do siewu lub sadzenia materiał‚u kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy dla rolnictwa w 2013 roku. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy w osobach: Jerzy Rajczyk – kierownik Sekcji Informacji i Promocji oraz Marcin Kurasz – kierownik Sekcji Kwotowania Mleka. Po szkoleniu uczniowie sprawdzili w praktyce przyswojonę… wiedzę™ wypeł‚niaję…c wnioski o wczeł›niej omawianę… dopł‚atę™. Ponadto prelegenci zapoznali mł‚odzież z zakresem dział‚ał„ Agencji Rynku Rolnego na rynku krajowym i unijnym. Szkolenie pozwolił‚o mł‚odzieży uzyskaę‡ wiedzę™ i praktykę™, którę… mogę… wykorzystaę‡ podczas skł‚adania wniosków o dotacje.

Andrzej Rybka