Sprawdzian dla Młodych Rolników


Zarzę…d Gł‚ówny ZMW tradycyjnie w miesię…cach luty-marzec organizuje Olimpiadę™ Mł‚odych Producentów Rolnych. Od kilku lat uczniowie z naszej szkoł‚y licznie uczestniczę… w tych zmaganiach. W wyniku eliminacji szkolnych do etapu wojewódzkiego został‚a wytypowana 7 osobowa ekipa uczniów z kl. I, II i IV Technikum Agrobiznesu. Zmagania na szczeblu wojewódzkim odbył‚y się™ 19 lutego br. w Papowie Biskupim. Uczestnicy w I części mieli do rozwię…zania test zwię…zany z problematykę… produkcji roł›linnej, zwierzę™cej, mechanizacji rolnictwa oraz zagadnienia zwię…zane z PROW 2007-2013. Na podstawie wyników z tej części sprawdzianu wył‚oniono 10 najlepszych uczestników, którzy w II etapie odpowiadali na pytania ustne. Do tego etapu zakwalifikował‚o się™ 3 naszych uczniów: Damian Jankowski, Tomasz Czajkowski i Krzysztof Szymczak. W ostatecznej klasyfikacji Damian zajꅳ‚ 3 miejsce, co dał‚o mu awans do finał‚u krajowego, który odbę™dzie się™ w Kielcach podczas targów Agrotech. Wszyscy uczestnicy eliminacji wykazali się™ dużę… znajomoł›cię… zagadnieł„ zwię…zanych z rolnictwem i zarzę…dzanie przedsię™biorstwem rolnym. Organizatorzy zapewnili sprawnę… organizację™ i mił‚ę… atmosferę™. Uczniowie mieli do swojej dyspozycji stolik kawowy oraz posił‚ek, wszyscy otrzymali upominki. Gratulujemy Damianowi i życzymy równie udanego wystę™pu w finale krajowym.

Paweł‚ Perliński