Uczestniczymy w projekcie Telewizji Polskiej "Internetowy Teatr dla Szkół"


Dzię™ki inicjatywie Telewizji Polskiej nasi uczniowie zostali zaproszeni do uczestnictwa w nowatorskim projekcie „Internetowy Teatr dla Szkół‚”. Jako pierwszy mł‚odzież obejrzał‚a na żywo w dniu 31 stycznia br. spektakl pt.: „Przygody Tolka Banana” z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Ta realizacja teatralna spotkał‚a się™ z dużym zainteresowaniem naszej mł‚odzieży. Po raz pierwszy uczniowie dwóch las technikum mieli okazję™ oglę…daę‡ na żywo przedstawienie teatralne przekazywane przez Internet. Sztuka, niewę…tpliwie adresowana do mł‚odzieży, poruszał‚a problemy ich interesuję…ce. W kostiumie i sł‚ownictwie charakterystycznym dla mł‚odych ludzi, wskazywał‚a na wartoł›ci gł‚ę™boko humanistyczne, które warto wcielaę‡ w życie, również i z pożytkiem dla siebie. Gratulujemy ciekawej propozycji Telewizji Polskiej, adresowanej gł‚ównie dla uczniów spoza dużych oł›rodków miejskich, gdzie teatr jest mniej dostę™pny. Z niecierpliwoł›cię… czekamy na kolejne spektakle.

Arkadiusz Ciechalski