Spotkanie z przedstawicielem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku


Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w dniu 18.12.2012 r. w zorganizowanym na terenie naszej szkoł‚y spotkaniu z przedstawicielem Wydział‚u Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Wł‚ocł‚awku, nadkomisarzem Zbigniewem Napiórskim. Gł‚ównym tematem naszego spotkania był‚a odpowiedzialnoł›ę‡ karna nieletnich. Omówiono poszczególne rodzaje przestę™pczoł›ci oraz konsekwencje prawne, jakie wię…żę… się™ z dopuszczeniem się™ danego czynu zabronionego. Nadkomisarz Napiórski szeroko omówił‚ zagadnienia zwię…zane z posiadaniem oraz rozprowadzaniem narkotyków, pobiciami czy znę™caniem się™ psychicznym i zastraszaniem innych. Mł‚odzieży uł›wiadomiono, że pomimo nieletnioł›ci nie pozostaję… bezkarni. Co wię™cej, zwrócono również uwagę™ na społ‚eczne i emocjonalne konsekwencje popeł‚niania wykroczeł„ oraz na możliwe do zaobserwowania przejawy procesu demoralizacji. Wobec osób zdemoralizowanych możliwe jest wszczę™cie przez Sę…d Rodzinny postę™powania, maję…cego na celu przeciwdział‚anie dalszemu procesowi demoralizacji. Uczniowie chę™tnie uczestniczyli w spotkaniu, byli także zainteresowani procedurę… przyję™cia do pracy w Policji. Zadawali nadkomisarzowi dodatkowe pytania. Najwię™cej emocji wzbudził‚o dopytywanie o różnice w procesie kwalifikacyjnym dla uczniów klas ogólnych oraz klas mundurowych. Nadkomisarz Napiórski wyjał›nił‚ uczniom, iż w procesie rekrutacyjnym do Policji nie ma żadnych dodatkowych profitów czy pierwszeł„stwa dla absolwentów klas mundurowych, zał› niezbę™dnym kryterium jest posiadanie wykształ‚cenia ł›redniego oraz zdanie egzaminu dojrzał‚oł›ci, niezależnie od typu ukoł„czonej szkoł‚y. Po uzyskaniu wyczerpuję…cych informacji podzię™kowalił›my nadkomisarzowi za rozmowę™ i wizytę™ w naszej szkole.

Natalia Prekop