Studniówka 2013


W dniu 12 stycznia 2013 r. w sali MOSP w Kowalu odbył‚ się™ Bal Studniówkowy uczniów klas maturalnych, tj. IV Technikum kształ‚cę…cego w zawodzie technik agrobiznesu oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego, a także sł‚uchaczy III klasy Technikum Uzupeł‚niaję…cego, które kształ‚ci w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i technik żywienia i gospodarstwa domowego. Bal rozpoczꅳ‚ się™ tradycyjnym polonezem, w tym roku odtał„czonym wedł‚ug misternie opracowanej choreografii. Później reprezentanci maturzystów – Malwina Gozdowska i Krzysztof Szymczak, serdecznie powitali goł›ci, a nastę™pnie gł‚os zabrał‚ Dyrektor Wojciech Rudził„ski, który dokonał‚ oficjalnego otwarcia balu, wygł‚osił‚ okolicznoł›ciowe przemówienie oraz odczytał‚ specjalne życzenia nadesł‚ane przez podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusza Nalewajka. Gratulacje i życzenia skł‚adali również: Przewodniczę…ca Rady Rodziców – Agnieszka Rybarkiewicz, Burmistrz Miasta Kowal - Eugeniusz Goł‚embiewski oraz przedstawiciele klas III-cich. Nastę™pnie maturzył›ci zł‚ożyli serdeczne podzię™kowania Dyrekcji szkoł‚y, cał‚ej kadrze nauczycielskiej, a szczególnie swoim wychowawcom: Iwonie Daniel oraz Annie Andrzejewskiej. Nie zapomniano także o Rodzicach, którzy wydatnie pomogli przy organizacji studniówki. Nastę™pnie przyszedł‚ czas na toast, później zatał„czono walca, który rozpoczꅳ‚ zabawę™ trwaję…cę… do biał‚ego rana. Kolejna Studniówka w naszej szkole przeszł‚a do historii. Pozostanę… pię™kne wspomnienia, zdję™cia i okazjonalny film. Czas beztroski powoli mija. Za symboliczne 100 dni matura. Przed uczniami i sł‚uchaczami teraz tylko nauka i ę‡wiczenia, aby wyniki na egzaminie maturalnym i potwierdzaję…cym kwalifikacje zawodowe był‚y jak najlepsze. Już teraz życzymy powodzenia.

Arkadiusz Ciechalski