Wigilia szkolna


Z pewnoł›cię… 21.XII.2012 r. zarówno dla nauczycieli, jak i cał‚ej społ‚ecznoł›ci uczniowskiej, na dł‚ugo zapisze się™ w pamię™ci jako dzieł„ szczególny, kojarzony z klasowymi spotkaniami z wychowawcami, dzieleniem się™ opł‚atkiem i wspólnym kolę™dowaniem. W atmosferze zbliżaję…cych się™ ł›wię…t skł‚adalił›my sobie życzenia, z dużym zainteresowaniem, w skupieniu obejrzelił›my jaseł‚ka przygotowane przez czwartoklasistów. Tegoroczna inscenizacja przybliżał‚a nam tradycyjne uję™cie historii narodzin Jezusa. Księ…dz Andrzej Mazur, z pomocę… pani N. Prekop i p. A. Andrzejewskiej, zadbali o wszystkie szczegół‚y inscenizacji, a obecni na przedstawieniu, docenili wysił‚ek pana Krzysztofa Jankowskiego, który wraz z uczniami przygotował‚ wspaniał‚ę… dekorację™. W tym szczególnym dniu nie zabrakł‚o również innych atrakcji: np. łšwię™ty Mikoł‚aj wrę™czył‚ uczniom sł‚odkie upominki. Po zakoł„czonej uroczystoł›ci Dyrekcja, pracownicy i cał‚e Grono Pedagogiczne podzielili się™ opł‚atkiem, skł‚adali sobie życzenia i zasiedli do wspólnej, symbolicznej wigilii, jak zwykle wspaniale przygotowanej przez naszę… mł‚odzież pod bacznym okiem pał„ z pionu żywienia.

Monika Chabasińska