Kolejna wystawa Stołów Wigilijnych na Kujawach


Wieloletnim już zwyczajem uczniowie bloku żywienia naszej szkoł‚y wraz z nauczycielami brali udział‚ w XIV Powiatowej Wystawie Stoł‚ów Wigilijnych na Kujawach. Tym razem goł›cił‚a nas Szkoł‚a Podstawowa w Wilkowicach wraz z innymi organizatorami imprezy, tj. Starostwem Powiatowym we Wł‚ocł‚awku oraz Urzę™dem Gminy w Choceniu. Jak co roku nie zabrakł‚o twórców naszego regionu, którzy zaprezentowali wyroby z masy solnej, papieru, wstꅿki, drzewa, gipsu, sł‚omy i wikliny. Wystawie towarzyszył‚y wystę™py artystyczne uczniów miejscowej Szkoł‚y Podstawowej, a Jaseł‚ka wprowadził‚y wszystkich licznie zgromadzonych goł›ci w atmosferę™ ł›wię…t. Nastę™pnie starosta Kazimierz Kaca wrę™czaję…c drobne upominki i pamię…tkowe dyplomy, podzię™kował‚ wszystkim uczestnikom za przygotowane, kolorowe, pyszne i bogato zastawione stoł‚y, potrawy oraz ich pomysł‚owe aranżacje, Potrawy po poł›wię™ceniu przez księ™dza proboszcza parafii Czerniewice, był‚y degustowane z wielkim apetytem. Nasz stół‚ jak zawsze cieszył‚ się™ niesamowitym zainteresowaniem nie tylko pod katem konsumpcji, ale również dekoracji i wykoł„czenia potraw. Po kilku chwilach ze stoł‚u znikn꙳‚y wszystkie potrawy - widaę‡ smakował‚y wyję…tkowo…

Elżbieta Woźniak