Goś›ciliś›my przedstawiciela Wojska Polskiego, kpt. Wojciecha Filiń„skiego


Nasza szkoł‚a zapewnia swoim uczniom zaję™cia z zakresu poradnictwa zawodowego. Obejmuję… one nie tylko indywidualne zaję™cia z doradztwa zawodowego (m.in. zapoznanie z możliwymi dalszymi ł›cieżkami kształ‚cenia, ustalenie preferencji oraz predyspozycji do podję™cia zatrudnienia w danym sektorze), uczestniczenie w Dniach Otwartych organizowanych przez uczelnie wyższe, ale również organizowanie na terenie naszej szkoł‚y spotkał„ z przedstawicielami różnych profesji. Obecnie prowadzimy poradnictwo, dotyczę…ce rekrutacji do sł‚użb mundurowych. W tym celu zaprosilił›my przedstawiciela Wojska Polskiego, kpt. Wojciecha Filił„skiego, który udzielił‚ uczniom IV klasy technikum oraz III klasy zasadniczej szkoł‚y zawodowej niezbę™dnych informacji na temat struktur wojska, specyfiki sł‚użby oraz kolejnych etapów postę™powania kwalifikacyjnego. Uczniowie technikum, którzy ukoł„czę… szkoł‚ę™ z pozytywnym wynikiem egzaminu dojrzał‚oł›ci maję… takę… samę… szansę™ (co podkreł›lił‚ kpt. Filił„ski - jak uczniowie innych szkół‚ ogólnokształ‚cę…cych oraz tych o profilach mundurowych), ubiegaę‡ się™ o przyję™cie do wojskowych uczelni wyższych, a w dalszej perspektywie, ukoł„czyę‡ je uzyskuję…c stopieł„ oficera. Natomiast uczniowie szkoł‚y zawodowej, zainteresowani zwię…zaniem swojej przyszł‚oł›ci z wojskiem, mogę… przystę…pię‡ do postę™powania rekrutacyjnego, maję…cego na celu odbycie sł‚użby przygotowawczej dla zawodowych szeregowych. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania i uzyskiwali wyczerpuję…ce odpowiedzi. Spotkanie przebiegał‚o w mił‚ej atmosferze i zaowocował‚o chę™cię… dalszej współ‚pracy. Z niecierpliwoł›cię… oczekujemy na kolejne spotkania z żoł‚nierzami!

Natalia Prekop