Szkolenia nauczycieli


Jesieł„ to dobry czas na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Również w naszej szkole, zgodnie z Wewnę…trzszkolnym Planem Doskonalenia, odbywaję… się™ różne formy kształ‚cenia maję…ce na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych grona pedagogicznego. W listopadzie m.in. przeprowadzone został‚y szkolenia warsztatowe zwię…zane z tematykę… obowię…zuję…cej od br. szkolnego w szkoł‚ach ponadgimnazjalnych pomocy pedagogiczo-psychologicznej. Prowadzę…cym był‚a wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Wł‚ocł‚awku – Jolanta Misztal. Tematyka dwóch sesji szkoleniowych brzmiał‚a: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” oraz „Jak sporzę…dzię‡ Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny i Plan Dział‚ał„ Wspieraję…cych?” Nauczyciele pod okiem prowadzę…cej zaję™cia wypracowali przystosowane do realiów naszej placówki zasady i dokumenty pomocne w procesie wsparcia pedagogiczno-psychologicznego naszych uczniów.

Arkadiusz Ciechalski