Gościliśmy Finów


Dnia 3 XII 2012 r. w Sali Kameralnej Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu odbył‚o się™ seminarium pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu a rozwój lokalny”. Organizatorem spotkania był‚a Lokalna Grupa Dział‚ania Aktywni Razem z łę…cka przy współ‚udziale z Urzę™dem Miasta Kowala, Gostynił„sko-Wł‚ocł‚awskiego Parku Krajobrazowego i naszej szkoł‚y. Uczestnikami seminarium byli uczniowie klasy IV technikum oraz przybyli z Finlandii przedstawiciele lokalnej grupy dział‚ania (z Laponii), w tym prꙿnie tam dział‚aję…cych grup 4-H. Celem seminarium był‚o popularyzacja walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wł›ród mieszkał„ców żyję…cych na terenie dział‚ania grupy z łę…cka. Mł‚odzież fińska opowiedział‚a, jaka jest specyfika ich regionu, który wszystkim kojarzy się™ z reniferami i ł›w. Mikoł‚ajem, jak żyje się™ u nich, a mł‚odzież polska (wł›ród nich piszę…ca te sł‚owa) podzielił‚a się™ swoimi refleksjami z wakacyjnego pobytu w Finlandii. Zarówno przedstawiciele polskiej, jak i fił„skiej grupy dział‚ania zebranym przedstawili prezentacje multimedialne o swoich regionach. O dziedzictwie terenów poł‚ożonych w GWPK opowiedział‚ ponadto jego pracownik – Lesł‚aw Urbankiewicz. Nasza szkoł‚a przygotował‚ sł‚odki poczę™stunek przy szwedzkim stole, którego ważnym elementem był‚y oczywił›cie nasze „krę™cioł‚ki spod Kowala”. Dodajmy, że podobne seminarium odbył‚o się™ również dnia 6 XII br. w Gę…binie, w którym uczestniczyli także uczniowie z naszej szkoł‚y.

Magdalena Zawalska