Spotkanie Andrzejkowe


W dn. 29 listopada 2012 r. Samorzę…d Uczniowski, z klasę… IV technikum na czele, przygotował‚ dla społ‚ecznoł›ci naszej szkoł‚y imprezę™ andrzejkowę…, poł‚ę…czonę… z otrzę™sinami klas pierwszych. Pierwszym punktem programu był‚o zł‚ożenie życzeł„ imieninowych panu Andrzejowi Rybce – kierownikowi kształ‚cenia praktycznego. Życzenia i gromkie „Sto lat” usł‚yszał‚ także pan Krzysztof Moraczewski – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeł„stwa, który w tym dniu obchodził‚ urodziny. Nastę™pnie prowadzę…cy spotkanie – Ania Rybarkiewicz i Kamil Baranowski - nawię…zali krótko do tradycji andrzejkowych. Za dobrę… wróżbę™ dla uczniów klas pierwszych uznalił›my oficjalne wł‚ę…czenie ich w tym dniu do społ‚ecznoł›ci Zespoł‚u Szkół‚ CKR im. Kazimierza Wielkiego. Na poczę…tku każdy pierwszak został‚ odznaczony herbem Hello Kitty. Testem wytrzymał‚oł›ci był‚o wypicie ł‚yżeczki soku z cytryny. Po przejł›ciu tej próby zacz꙳‚y się™ pozostał‚e zabawy andrzejkowo-otrzę™sinowe: uczniowie wyznawali mił‚oł›ę‡ swoim wychowawcom, brali udział‚ w konkursie tał„ca i ł›piewu, ubijali pianę™ z biał‚ek, recytowali wierszyki logopedyczne. Wszystkie konkurencje, decyzję… jury w skł‚adzie: pani Monika Chabasińska, pan Rafał‚ Jankowski i pan Krzysztof Moraczewski, bezapelacyjnie wygrał‚a klasa I technikum, która w nagrodę™ nastę™pnego dnia był‚a zwolniona z niezapowiedzianych klasówek. Cał‚e spotkanie przebiegał‚o w mił‚ej, radosnej atmosferze. Dzię™kujemy uczniom klasy IV technikum za zaangażowanie w przygotowanie imprezy, prowadzenie i oprawę™ muzycznę…. Mamy nadzieję™, że jeszcze nie raz bę™dziemy mogli wzię…ę‡ udział‚ w tego typu imprezach integruję…cych uczniów naszej szkoł‚y.

Samorzę…d Uczniowski