GMO-szansa czy zagrożenie dla rolnictwa?


W dniu 12 listopada 2012 r. Starostwo Powiatowe we Wł‚ocł‚awku zorganizował‚o spotkanie „GMO-Obietnice i fakty”. Prelekcje poprowadził‚ Piotr Zaleszczyk z Koalicji Polska Wolna od GMO. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli uczniowie z IV kl T.A naszej szkoł‚y. Mł‚odzież m.in. dowiedział‚a się™, że niezależne badania wykazał‚y, iż wstawienie obcych genów do materiał‚u genetycznego danego organizmu powoduję…: modyfikacje genetyczne rozprzestrzeniaję…ce się™ na inne roł›liny poprzez krzyżowanie; zmiany u zwierzę…t dotyczę…ce ukł‚adu odpornoł›ciowego, komórek wę…troby i trzustki spowodowane żywieniem paszę… zawieraję…cę… GMO; obniżenie pł‚odnoł›ci u zwierzę…t doł›wiadczalnych; uprawy GMO sę… jednę… z przyczyn ginię™cia rodzin pszczelich i co najbardziej szokuję…ce u zwierzę…t doł›wiadczalnych rozwin꙳‚o się™ do 300% wię™cej guzów nowotworowych. Okoł‚o 75% społ‚eczeł„stwa polskiego opowiada się™ przeciwko wprowadzeniu żywnoł›ci GMO. łšwiadomoł›ę‡ czystoł›ci ekosystemów oraz produkcji zdrowej żywnoł›ci jest wyżej stawiana niż krótkotrwał‚e korzył›ci ekonomiczne. Spotkanie był‚o bardzo pouczaję…ce i wniosł‚o wiele treł›ci informuję…cych o zł‚ym wpł‚ywie upraw GMO na zdrowie konsumenta.

Paweł‚ Perlił„ski