Kolejna próbna matura z OPERONEM


Tradycyjnie już w drugiej poł‚owie listopada uczniowie i sł‚uchacze klas maturalnych mogę… sprawdzię‡ swoję… wiedzę™ i umieję™tnoł›ci na próbnej maturze zorganizowanej przez Gdył„skie Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. W bieżę…cym roku szkolnym egzaminy odbywał‚y się™ w cał‚ym kraju w dn. 20-23 XI, najpierw ję™zyk polski, nastę™pnie matematyka, później ję™zyk angielski i na końcu przedmioty dodatkowe. Po sprawdzeniu i omówieniu wyników mł‚odzież bę™dzie mogł‚a podję…ę‡ ostatecznę… decyzję™, jakie przedmioty dodatkowe wybraę‡ na pał„stwowym egzaminie maturalnym i na jakim poziomie je zdawaę‡ (podstawowym czy rozszerzonym). Koszt cał‚ego przedsię™wzię™cia pokrył‚ OPERON, który – po nadesł‚aniu wyników przez poszczególne szkoł‚y - dokona także ich zestawienia, w kontekł›cie województwa i kraju.

Arkadiusz Ciechalski