Spektakl "Zdążyć przed Panem Bogiem" i wizyta w muzeum


Dnia 16.11.2012 r. w auli Wyższej Szkoł‚y Humanistyczno – Ekonomicznej we Wł‚ocł‚awku Agencja Artystyczna „Joanna” wystawił‚a spektakl „Zdꅿyę‡ przed Panem Bogiem”. Kunszt aktorski mieli okazję™ podziwiaę‡ uczniowie klasy IV i III technikum. Niezwykle poruszaję…ca tematyka, bę™dę…ca scenicznę… adaptację… ksiꅿki Hanny Krall oraz charyzmatyczne uzdolnienia aktorów przykuwał‚y uwagę™ i sprawił‚y, że mł‚odzież był‚a nie tylko skupiona, ale przede wszystkim zainteresowana prezentowanymi treł›ciami. W sposób dobitny opisano dramatyzm życia Żydów w czasie II wojny ł›wiatowej. Przedstawienie niewę…tpliwie skł‚onił‚o nas do refleksji nad ludzkę… krzywdę…, a z drugiej strony nad okrucieł„stwem, do którego zdolny jest czł‚owiek. Po zakoł„czonym spektaklu, udalił›my się™ z wizytę… do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzył„skiej we Wł‚ocł‚awku, gdzie mł‚odzież zapoznał‚a się™ z historię… fajansu wł‚ocł‚awskiego. Poza oglę…daniem kolekcji muzealnej mielił›my możliwoł›ę‡ dowiedzieę‡ się™ wię™cej na temat poszczególnych technik zdobniczych, wykorzystywanych na przestrzeni lat. Wiele z prezentowanych wzorów wymagał‚o nie tylko precyzji i cierpliwoł›ci, ale również zastosowania innowacyjnych, jak na tamten okres, technik i przyrzę…dów. Na koniec uczniowie obejrzeli bogate zbiory portretu polskiego, które sę… wyeksponowane w gmachu muzeum.

Natalia Prekop