Potrzeba ochrony zbiorników środpolnych


W dniu 11 i 12 października 2012 r. nauczyciel naszej szkoł‚y Janusz Mujta brał‚ udział‚ w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację™ Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu na temat „Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym”. Warsztaty szkoleniowe dofinansował‚y Wojewódzkie Fundusze Ochrony łšrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wrocł‚awiu i Toruniu. Aby ta tematyka został‚a jak najbardziej upowszechniona, uczestnicy szkolenia zostali zobowię…zani do przeprowadzenia prelekcji na w/w temat dla lokalnej społ‚ecznoł›ci rolniczej. Dlatego też w naszej szkole został‚ zorganizowany cykl szkoleł„ na ten temat dla różnych grup odbiorców. I tak w dniu 22 października 2012 r. wykł‚ad poł‚ę…czony z prezentację… odbył‚ się™ dla czł‚onków Izby Rolniczej powiatu wł‚ocł‚awskiego, dniu 25 października 2012 r. dla radnych i soł‚tysów gminy Chodecz, a w dniu 10 listopada 2012 r. dla rolników i przyszł‚ych rolników uczniów oraz sł‚uchaczy szkół‚ wieczorowych i zaocznych naszej szkoł‚y. Należy stwierdzię‡, iż problematyka spotkał„ spotkał‚a się™ z dużym zainteresowaniem uczestników. Każdy z nich otrzymał‚ publikację™ zredagowanę… pod kierunkiem prof., prof. Ryszarda Goł‚dyna i Andrzeja Kę™dziory pt.„Potrzeba ochrony zbiorników ł›ródpolnych”, która został‚a wydana w bieżę…cym roku przez Fundację™ Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, Wydział‚ Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Instytut łšrodowiska Rolniczego i Leł›nego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Janusz Mujta