Pakiet klimatyczno-energetyczny - co to takiego?


W dniu 9 listopada br. w naszej szkole odbył‚o się™ szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu, Pana Witolda Jankowiaka. Tematem był‚y zagadnienia pakietu klimatyczno-energetycznego. Pakiet ten to zestaw unijnych aktów prawnych, które ustanawiaję… nastę™puję…ce cele:
• 20% redukcji gazów cieplarnianych
• 20 % energii produkowanej ze źródeł‚ odnawialnych
• 20 % oszczę™dnoł›ci energii.
Aby osię…gnę…ę‡ ten cel Unia Europejska nakł‚ada na produkcję™ energii pozyskiwanej ze spalania wę™gla i ropy naftowej oraz emisję™ gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2 szereg wysokich opł‚at. W czasie wykł‚adu prelegent przedstawił‚ mł‚odzieży wybrane oblicza pakietu klimatyczno-energetycznego, jego cele, plusy i minusy z którymi musi się™ zmierzyę‡ Europa a przede wszystkim Polska. W dalszej części wykł‚adu przedstawiono możliwoł›ci wykorzystania źródeł‚ energii odnawialnej (energetyka ję…drowa, kolektory sł‚oneczne, energia wiatrowa, wodna, geotermalna, biomasa). Wdrożenie „Pakietu” w naszym kraju wymaga zmian w sposobie produkcji energii polegaję…cej na zmniejszaniu udział‚u wę™gla na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł‚ odnawialnych. Wymaga to zaangażowania ogromnych nakł‚adów finansowych i czasu. Na dzieł„ dzisiejszy Polska nie jest w stanie sprostaę‡ tym wymaganiom.
Powyższa tematyka uzmysł‚owił‚a mł‚odzieży jakich rozwię…zał„ należy poszukiwaę‡ aby nasze ł›rodowisko nie był‚o tak zanieczyszczane i degradowane.

Andrzej Rybka