Poznajemy zabytki kowalskiego kościoła


W dniu 13 listopada 2012 r. uczniowie klasy IV technikum na zaję™ciach z przedmiotu wiedza o kulturze udali się™ do sę…siaduję…cego ze szkoł‚ę… koł›cioł‚a pw. ł›w. Urszuli w Kowalu, aby zapoznaę‡ się™ z najciekawszymi obiektami zabytkowymi tam się™ znajduję…cymi Koł›ciół‚ parafialny praktycznie jako jedyny stanowi namacalny dowód bogatej i się™gaję…cej gł‚ę™boko w czasy ł›redniowiecza historii naszego królewskiego grodu. Uczniowie poznali styl architektoniczny koł›cioł‚a i dostrzegli zmiany, jakie nastę™pował‚y w cię…gu minionych wieków, podziwiali zabytkowe, barokowe oł‚tarze, obrazy, cał‚y szereg interesuję…cych tablic epitafijnych (poczę…wszy od XVII do XX w.), portal z herbem jednego z możnych fundatorów – rodaka kowalskiego, bpa Piotra Tylickiego, a także obelisk poł›wię™cony urodzonemu w Kowalu królowi Kazimierzowi III Wielkiemu. Odsł‚onię™to go jeszcze w okresie zaborów, w 1910 r., chcę…c w ten sposób uczcię‡ 600. rocznicę™ urodzin tego wybitnego polskiego wł‚adcy. Wycieczkę™ w chlubnę… przeszł‚oł›ę‡ Kowala i zabytków znajduję…cych się™ w tutejszym koł›ciele parafialnym mł‚odzież poprowadził‚ niżej podpisany, a ochoczo wspomagał‚ nasz prefekt, ks. Andrzej Mazur, za co serdecznie dzię™kujemy.

Arkadiusz Ciechalski