Szkolenie BHP


W dniu 30 października 2012 r. w naszej szkole odbył‚o się™ szkolenie z zakresu bezpieczeł„stwa i higieny pracy w rolnictwie. Prowadzę…cym był‚ pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego - Zbigniew Suchomski. Celem tego szkolenia był‚o przygotowanie uczniów do Mię™dzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeł„stwie Pracy w Indywidualnym Gospodarstwie Rolnym. Przy tej okazji mł‚odzież przypomniał‚a sobie o podstawowych zasadach bezpiecznej pracy oraz postę™powaniu w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażaję…cych życiu czł‚owieka. Był‚o to ciekawe i bardzo pouczaję…ce szkolenie.

Ireneusz Danielewski