Na straży bezpiecznej żywności !!!


W dniu 18 października br. uczniowie naszej szkoł‚y uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w ODR Zarzeczewo, przez Kujawsko-Pomorski Oł›rodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Tematyka szkolenia dotyczył‚a: bezpieczeł„stwa zdrowotnego żywnoł›ci, wymagał„ higieniczno-sanitarnych przy sprzedaży bezpoł›redniej, wymagał„ weterynaryjnych
w zakł‚adach produkuję…cych żywnoł›ę‡ pochodzenia zwierzę™cego i znakowania produktów.
Ponadto w czasie szkolenia przedstawiono procedury postę™powania zwię…zane
z wpisem do rejestru zakł‚adów prowadzę…cych system sprzedaży bezpoł›redniej.
Powyższe szkolenie pozwolił‚o uczniom zapoznaę‡ się™ z bieżę…cymi wymaganiami bezpieczeł„stwa żywnoł›ci oraz obecnie obowię…zuję…cymi systemami jak: system analizy zagrożeł„ i krytycznych punktów kontroli -HACCP, system wczesnego ostrzegania
o niebezpiecznej żywnoł›ci i paszach – RASFF, dobra praktyka produkcyjna – GMP, dobra praktyka higieniczna- GHP.

Andrzej Rybka