Szkolenie we Francji


W dniach 15-19 października 2012 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizował‚o wyjazd studyjny dla nauczycieli do St. Brieuc we Francji. Tematyka wyjazdu to: „Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich na przykł‚adzie dział‚ał„ regionu Bretanii”. W czasie wyjazdu studyjnego odbywał‚y się™ zaję™cia maję…ce na celu poznanie systemu kształ‚cenia w dziedzinie turystyki wiejskiej oraz prowadzenia dział‚alnoł›ci turystycznej na obszarach wiejskich regionu Bretanii. Program obejmował‚ wizyty w gospodarstwach agroturystycznych z możliwoł›cię… poznania oferty turystycznej i praktycznych aspektów jej tworzenia w oparciu o współ‚pracę™ ze społ‚ecznoł›cię… lokalnę….W czasie wyjazdu poznalił›my formy kształ‚cenia oraz bazę™ dydaktycznę… Liceum im. Jeaun Moulin w St. Brieuc. Szkoł‚a ta kształ‚ci uczniów w kierunkach rolniczych, jak również w zawodzie technik turystyki wiejskiej. Atutem wyjazdu był‚ niezwykle atrakcyjny region, jakim jest Bretania. Jest to przepię™knie poł‚ożona kraina w pół‚nocno-zachodniej Francji o ciekawej historii i tradycjach, urzekaję…ca bogactwem przyrody, okreł›lana jako centrum francuskiego rolnictwa. W czasie spotkał„ został‚y zawię…zane przyjaźnie, które mogę… zaowocowaę‡ nastę™pnymi wyjazdami, zarówno nauczycieli, jak i mł‚odzieży.

Ewa Perlińska