Praktyki zawodowe w Lipsku


Nasza szkoł‚a od kilku lat zapewnia swoim uczniom możliwoł›ę‡ skorzystania z praktyk zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci – projekty mobilnoł›ci. Program gwarantuje m.in. to, że uczniowie maję… zapewniony bezpł‚atny pobyt i zakwaterowanie w miastach europejskich, co bardzo uł‚atwia zdobycie dodatkowych umieję™tnoł›ci praktycznych, zgodnych z wybranym przez nich kierunkiem kształ‚cenia. W ramach projektu szkoł‚a zapewnia uczniom dodatkowe kształ‚cenie ję™zykowe przygotowuję…ce do wyjazdu. Obecnie trwaję… dział‚ania maję…ce na celu zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów z Technikum, którzy uczę… się™ w zawodzie technik żywienia. W tym celu przedstawiciele naszej szkoł‚y (Dyrektor Wojciech Rudził„ski, psycholog Natalia Prekop wraz z kierowcę… Piotrem Stachniukiem) odwiedzili 18.10.2012 r. Oł›rodek Szkoleniowy Vitalis Betreuungsgesellschaft w Schkeuditz w Niemczech (niedaleko Lipska). Spotkalił›my się™ z ciepł‚ym przyję™ciem i otwartoł›cię… ze strony pani Mał‚gorzaty Wrony, zajmuję…cej się™ współ‚pracę… z naszę… placówkę…. Przygotowana dla nas oferta jest niezwykle atrakcyjna i, poza możliwoł›cię… rozwoju kompetencji zawodowych naszych uczniów, przewiduje również możliwoł›ę‡ nieco lepszego poznania Niemiec (w ramach zaplanowanych wycieczek). Na terenie Oł›rodka w Schkeuditz przebywaję… praktykanci z wielu pał„stw europejskich (m.in. z Chorwacji, Sł‚owacji, Hiszpanii), co dodatkowo stwarza okazję™ do poznania innych kultur i nawię…zania interesuję…cych znajomoł›ci. Gorę…co zachę™camy uczniów Technikum do skorzystania z tak wspaniał‚ej możliwoł›ci rozwoju zawodowego i osobistego.

Natalia Prekop