Udział w uroczystościach Dnia Edukacji Narodowej w ZS CKR Bydgoszcz


Dnia 15 października 2012 r. w Zespole Szkół‚ Centrum Kształ‚cenia Rolniczego w Bydgoszczy odbył‚a się™ centralna uroczystoł›ę‡ z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla szkól, których organem prowadzę…cym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzię™li w niej udział‚: Podsekretarz Stanu w MRiRW, Tadeusz Nalewajk, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, kuratorium oł›wiaty województwa kujawsko-pomorskiego, wł‚adz samorzę…dowych dyrektorzy i nauczyciele Szkół‚ rolniczych z cał‚ego kraju oraz cał‚a społ‚ecznoł›ę‡ miejscowej szkoł‚y. Minister Nalewajk w swoim wystę…pieniu zł‚ożył‚ wyrazy szacunku i uznania dla pracy wszystkich Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników szkół‚. Pogratulował‚ dotychczasowych dokonał„ edukacyjnych realizowanych na rzecz mł‚odzieży, polskiej wsi i rodzimego rolnictwa oraz życzył‚ dalszych osię…gnię™ę‡ i sukcesów. Podczas uroczystoł›ci wrę™czone został‚y medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenia resortowe „Zasł‚użony dla rolnictwa”, Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Nagrody Dyrektora ZS CKR w Bydgoszczy. Trzeba odnotowaę‡, że wł›ród odznaczonych znaleźli się™ także nasi nauczyciele, którym wrę™czono medale „Zasł‚użony dla rolnictwa”. Byli to: Arkadiusz Ciechalski, Andrzej Rybka, Grażyna Gł‚uszkowska, Andrzej Perlił„ski, Elżbieta Woźniak, Krzysztof Kordyl i Ireneusz Danielewski. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu zespoł‚u wokalno-muzycznego bydgoskiej szkoł‚y rolniczej. Cał‚oł›ę‡ uroczystoł›ci wieł„czył‚ uroczysty obiad.

Arkadiusz Ciechalski