Wyjazd do zakładu RUN CHŁODNIA we Włocławku


Dnia 4.10.2012 r. klasa IV technikum kształ‚cę…ca w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego odwiedził‚a we Wł‚ocł‚awku zakł‚ad z branży przetwórstwa spożywczego - RUN Chł‚odnia. Zakł‚ad istnieje od 1952 r. i jest polskim producentem najwyższej jakoł›ci produktów mrożonych oraz usł‚ugodawcę… w dziedzinie gł‚ę™bokiego mrożenia i przechowywania produktów w warunkach chł‚odniczych. Obecnie ta Polsko-Amerykańska Spół‚ka produkuje kilka rodzajów dał„ mrożonych, jak również mrożone owoce i warzywa. Należy wspomnieę‡ o pysznych zrazach woł‚owych, które w wię™kszoł›ci trafiaję… na rynek niemiecki, hamburgerach i kukurydzy dostarczanych do znanych sieci fast – food (KFC, Pizza Hut). Mł‚odzież mogł‚a zapoznaę‡ się™ z liniami technologicznymi produkcji zrazów woł‚owych, hamburgerów czy warzyw. Wszystkie produkty wytwarzane sę… zgodnie z certyfikatami: BRC, IFS, ISO 9001:2000 gwarantuję…cymi najwyższę… jakoł›ę‡ i bezpieczeł„stwo gotowego produktu. Na zakoł„czenie zwiedzania zakł‚adu mł‚odzież został‚a poczę™stowana hamburgerami oraz deserem lodowym. Wyjazd zaliczylił›my do bardzo udanych.

Iwona Daniel