Wisła łowi talenty


Pod takim tytuł‚em Galeria Handlowa WISłA w Pł‚ocku organizuje wielki konkurs w stylistyce talent-show. Jego celem jest: promowanie talentów, popularyzacja dział‚ał„ artystycznych, promowanie alternatywnych form spę™dzania wolnego czasu, rozwijanie twórczej wyobraźni wykonawców, stworzenie możliwoł›ci wymiany doł›wiadczeł„ wykonawcom i animatorom kultury. W dniu 27 wrzeł›nia 2012 r. przedstawiciele organizatorów odwiedzili naszę… szkoł‚ę™ i zachę™cali uczniów do wzię™cia udział‚u w tym przedsię™wzię™ciu. Przypominamy, że zapisy na castingi trwaję… do 13 października. Sam casting odbę™dzie się™ 13 i 14 października. Nastę™pnie co sobotę™ â€“ aż do 17 listopada odbywaę‡ się™ bę™dę… eliminacje do Wielkiego Finał‚u, który bę™dzie miał‚ miejsce 24 listopada. Wydarzenie to daje szansę™ zaprezentowania swojego talentu i wygrania nagrody gł‚ównej w wysokoł›ci 10 tys. zł‚otych na rozwijanie swojego talentu, oraz nagrody dodatkowej 5 tys. dla trenera/klubu pod opiekę… którego osoba rozwin꙳‚a swój talent. Dodatkowo przewidziana jest nagroda publicznoł›ci w wysokoł›ci 3 tys. zł‚, która zostanie przyznana gł‚osami sms w trakcie finał‚u. Zachę™camy talenty z naszej szkoł‚y do uczestnictwa w tej ciekawej propozycji.

Arkadiusz Ciechalski