Udział w warsztatach kulinarnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Slow Food Youth


W dniach 25-26 wrzeł›nia 2012 r. uczennice klasy III Technikum kształ‚cę…cym w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego: Ewelina Stanisł‚awska i Marta Deicka pod opiekę… nauczycielki przedmiotów żywieniowych Angeliki Kopczył„skiej wzi꙳‚y udział‚ w warsztatach kulinarnych w ramach projektu ,,Żywnoł›ę‡ wysokiej jakoł›ci. Krótsza droga od producenta do konsumenta” zorganizowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Slow Food Youth. Odbył‚y się™ one w Elgiszewie, a dokł‚adniej w osadzie Karbówko. Warto wspomnieę‡ o prowadzę…cych, którzy sę… cenionymi kucharzami. Jeden z nich to Eugeniusz Mientkiewicz (ma swój program kulinarny ,,Przez dziurkę™ od sera”) oraz Dariusz Szymał„ski Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się™ z harmonogramem zaję™ę‡ i już tego dnia mieli okazję™ pokazaę‡ swoje umieję™tnoł›ci w zakresie sporzę…dzania potraw. W wolnym czasie można był‚o podziwiaę‡ pię™kno tamtejszej osady, która krył‚a wiele atrakcji i niesamowitych miejsc. Drugiego dnia wszyscy zaprezentowali swoje dania, przygotowane wedł‚ug wł‚asnych przepisów. Po degustacji i cennych uwagach ze strony prowadzę…cych, odbył‚o się™ podsumowanie warsztatów. Każdy z uczestników otrzymał‚ certyfikat oraz ksiꅿkę™ kucharskę…. Reprezentantki naszej szkoł‚y wzbogacił‚y się™ o nowe doł›wiadczenia i umieję™tnoł›ci, a także zawarł‚y wiele nowych znajomoł›ci.

Marta Deicka i Ewelina Stanisł‚awska