AgroShow 2012


W dniu 21 wrzeł›nia 2012 r. nasi uczniowie Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej i Technikum Agrobiznesu byli na XIV edycji Mię™dzynarodowej Wystawy Rolniczej AGO SHOW 2012. W tym roku w Bednarach swoje firmy prezentował‚o bardzo wiele czoł‚owych firm z cał‚ego ł›wiata. Zainteresowanie naszych uczniów również był‚o ogromne. Był‚o na co popatrzeę‡, ponieważ producenci eksponowali najnowoczeł›niejszy sprzę™t wyznaczaję…cy nowe trendy w rozwoju techniki rolniczej. Był‚y prezentacje najnowszych maszyn i urzę…dzeł„ rolniczych, ale i narzę™dzi i przyrzę…dów niezbę™dnych w produkcji rolniczej. Najwię™kszym zainteresowaniem cieszył‚y się™ jednak, jak co roku, pokazy pracy maszyn rolniczych, możliwoł›ci wykorzystania cię…gników oraz pojazdów specjalistycznych w naturalnych warunkach polowych. Mł‚odzież wrócił‚a zadowolona, peł‚na nowych inspiracji i doł›wiadczeł„. Wyraźnie deklarował‚a chę™ę‡ uczestnictwa w przyszł‚orocznej edycji AGRO SHOW 2013.

Ireneusz Danielewski