Konferencja dyrektorów

30 marca br. w auli Zespoł‚u Szkół‚ im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu odbył‚a się™ konferencja dla dyrektorów szkół‚ ponadgimnazjalnych podległ‚ych wł‚ocł‚awskiej Delegaturze Kuratorium Oł›wiaty w Bydgoszczy.

Narada miał‚a charakter roboczy, uczestniczył‚o w niej ok. 60 osób i poł›wię™cona był‚a gł‚ównie przygotowaniu szkół‚ do kolejnej sesji maturalnej oraz analizie bieżę…cej dział‚alnoł›ci placówek oł›wiatowych. Z ramienia Kuratorium obrady prowadził‚a dyrektor Delegatury — Marianna Sawoni. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele organów prowadzę…cych, czyli urzę™dów powiatowych we Wł‚ocł‚awku, Aleksandrowie Kuj., Radziejowie, Lipnie i Rypinie.

W roli gospodarzy wystę…pili: wicestarosta Powiatu Wł‚ocł‚awskiego — Ryszard Machowski oraz dyrektor miejscowego Zespoł‚u Szkół‚ â€” Wojciech Rudził„ski, gł‚ówny organizator spotkania. Powitał‚ on wszystkich goł›ci i krótko zaprezentował‚ kierowanę… przez siebie szkoł‚ę™. Nastę™pnie pracownicy kuratorium, tj. Mał‚gorzata Oborska, Teresa Wię™czkowska i Wojciech Pawł‚owski w swoich wystę…pieniach przekazali zebranym najnowsze informacje, opinie i zalecenia. Uczestnicy konferencji mieli okazję™ także wysł‚uchaę‡ ciekawej prelekcji b. wicekuratora oł›wiaty w Bydgoszczy, Andrzeja Gralaka, który przedstawił‚ wyniki badał„ i wnioski na temat przestrzegania w szkoł‚ach praw ucznia.

W przerwie obrad goł›cie zostali zaproszeni do sali usytuowanej obok auli, gdzie uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego pod kierunkiem swych nauczycieli przygotowali pię™knie udekorowany i suto nakryty stół‚ szwedzki. Zarówno osię…gnię™ty efekt estetyczny, jak i walory smakowe podanych do konsumpcji potraw, wzbudził‚y ogólne uznanie i czę™sto wypowiadane sł‚owa gratulacji, które skł‚adano na rę™ce dyrektora W. Rudził„skiego. Za wzorowe przygotowanie konferencji podzię™kował‚a gospodarzom również dyrektor Marianna Sawoni.

Tekst zdję™cia:
Arkadiusz Ciechalski