Nasze atuty

 • szeroka oferta edukacyjna zapewniaję…ca zdobycie wykształ‚cenia ogólnego — w tym zdania matury oraz zawodowego na poziomie szkoł‚y zasadniczej i technikum;
 • bardzo dobra baza lokalowa i dydaktyczna, na którę… skł‚adaję… się™ 3 budynki, tj. gmach przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 przeznaczony w cał‚oł›ci na zaję™cia teoretyczne, budynek przy ulicy Koł‚ł‚ę…taja 11 przeznaczony na zaję™cia praktyczne i nauki zwodu z zakresu żywienia oraz budynek warsztatowo-garażowy przy ul. Konopnickiej 64. Ponadto posiadamy gospodarstwo pomocnicze wyposażone w pojazdy i maszyny rolnicze;
 • wysoko wykwalifikowana, życzliwa, otwarta na ciekawe inicjatywy i w dużym stopniu mł‚oda kadra nauczycielska;
 • praca wychowawcza wspomagana jest przez pedagoga szkolnego;
 • dobrze wyposażone 2 pracownie w nowoczesny sprzę™t komputerowy z dostę™pem do Internetu, biblioteka z centrum multimedialnym; pracownie do szkolenia żywieniowców, mechaników i rolników
 • szkoł‚a posiada wł‚asne warsztaty wyposażone w nowoczesne maszyny i urzę…dzenia
 • szkolny autokar pozwala na organizowanie wycieczek, wyjazdów edukacyjnych na targi, wystawy itp.
 • szkoł‚a imożliwia odbywanie praktyk zawodowych w znanych firmach i instytucjach na terenie Polski i zagranicę… (Niemcy, Dania);
 • rozwijanie zainteresował„: ekonomicznych, sportowo-turystycznych, ekologicznych i artystycznych;
 • bezpł‚atne szkolenia przygotowuję…ce do uzyskania prawa jazdy na samochód osobowy, cię…gnik, kombajn;
 • możliwoł›ę‡ uzyskania różnych form pomocy stypendialnej
 • nauka ję™zyka angielskiego, ję™zyka niemieckiego i ję™zyka rosyjskiego prowadzona w mał‚ych grupach;
 • uczestnictwo w zaję™ciach „Zielonej Szkoł‚y” w górach i nad morzem;
 • przygotowujemy uczniów do udział‚u w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, żywieniowych, ekologicznych, wiedzy o regionie, wiedzy i umieję™tnoł›ci rolniczych na szczeblu okrę™gowym i centralnym. Dzię™ki temu uczniowie maję… możliwoł›ę‡ zdobycia indeksów na wyższe uczelnie;
 • dobra lokalizacja (dworzec PKS naprzeciw szkoł‚y);
 • sklepik uczniowski;
 • szkoł‚a obję™ta jest monitoringiem;
 • uczniowie maję… do dyspozycji indywidualne szafki;
 • możliwoł›ę‡ rozwijania swoich zainteresował„ regionalnych, etnograficznych, biznesowych, ekologicznych, sportowych, muzycznych, pracy w szkolnych koł‚ach Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Czerwonego Krzyża, w Klubie „Euro”, w spół‚dzielni uczniowskiej, w redagowaniu gazetki „Echo Szkoł‚y”;
 • możliwoł›ę‡ odbywania praktyk w okolicznych instytucjach i firmach, a także atrakcyjnych miejscowoł›ciach wypoczynkowych, np. w Funce (Bory Tucholskie);
 • możliwoł›ę‡ współ‚pracy z oł›rodkami akademickimi i uczelniami wyższymi poprzez branie udział‚u w seminariach uczniowskich, sympozjach naukowych, prelekcjach, konkursach itp.;
 • bliskie kontakty i efektywne uczestnictwo w dział‚aniach instytucji i organizacji takich jak: Kujawsko-Pomorski Oł›rodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział‚ w Zarzeczewie (organizacja szkoleł„, konferencji, prelekcji, konkursów, udział‚ w czerwcowych „Dniach Otwartych Drzwi”), Kujawsko-Pomorskę… Izbę… Rolniczę… (organizacja zebrał„, kursów, pokazów), Domami Pomocy Społ‚ecznej w Kowalu, Kurowie, Wilkowiczkach i Rzeżewie (praktyki opiekuł„czo-wychowawcze i żywieniowe, wolontariat), Gostynił„sko Wł‚ocł‚awskim Parkiem Krajobrazowym w Kowalu Wł‚ocł‚awskim Centrum Edukacji Ekologicznej (prelekcje, szkolenia, konferencje, publikacje, wycieczki dydaktyczne, sprzę…tanie ł›wiata itp.), Kujawsko-Dobrzył„skim Parkiem Etnograficznym w Kł‚óbce (degustacje kulinarne, inscenizacje ludowych obrzę™dów);