XX lat Szkoły Rolniczej w Kowalu

14 października 1994 r. w Dzieł„ Edukacji Narodowej, odbył‚y się™ w Zespole Szkół‚ Rolniczych w Kowalu uroczystoł›ci zwię…zane z XX-leciem istnienia tej placówki. Specjalnym aktem Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnoł›ciowej nadał‚o szkole imię™ Kazimierza Wielkiego, a absolwenci i instytucje wspieraję…ce szkoł‚ę™ ufundował‚y pię™kny sztandar. w tym podniosł‚ym dla cał‚ej wspólnoty szkolnej ł›wię™cie uczestniczyli licznie zebrani sympatycy szkoł‚y i goł›cie, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, tj. Dyrektor Departamentu Nauki, Oł›wiaty i Techniki – dr Jan Kowalski, gł‚ówny wizytator – dr Józef Kobył‚ecki, wojewoda wł‚ocł‚awski – Kazimierz Tuł‚odziecki, dyrektor Wydział‚u Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej UW we Wł‚ocł‚awku – Zbigniew Lewandowski, dyrektorzy szkół‚ rolniczych woj. wł‚ocł‚awskiego, miejscowe duchowieł„stwo, przedstawiciele wł‚adz samorzę…dowych i zakł‚adów współ‚pracuję…cych z ZSR w Kowalu.

łšwię™to szkoł‚y poł‚ę…czono z rozdaniem nagród dyrektora Wydział‚u Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej. Nagrodę™ i stopnia otrzymał‚a E. Bykowska, kierownik kształ‚cenia praktycznego z Przemyski. Nagrodę™ II stopnia wrę™czono: E. Rzuchlił„skiej – dyr. ZSR w Przemystce, J. Mujcie – dyr. ZSR w Choczu i W. Rudził„skiemu – dyr. ZSR w Kowalu.

Do uroczystoł›ci szkoł‚a w Kowalu przygotowywał‚a się™ już od dł‚uższego czasu. w starym, wpisanym do rejestru zabytków gmachu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, przeprowadzono remonty i prace modernizacyjne, wymieniono samochody, odnowiono ł‚azienki i sale lekcyjne, pomalowano szkoł‚ę™ na zewnę…trz, wylano pł‚ytę™ na boisku, postawiono ogrodzenie przy nowym budynku przy ul. Koł‚ł‚ę…taja 11, uporzę…dkowano teren wokół‚ pomieszczeł„ szkolnych.

Wł›ród mł‚odzieży przez ostatni rok prowadzona był‚a praca wychowawcza, popularyzuję…ca sylwetkę™ i zasł‚ugi przyszł‚ego patrona. Na specjalne konto zacz꙳‚y napł‚ywaę‡ ł›rodki finansowe od współ‚pracuję…cych ze szkoł‚ę… instytucji i osób prywatnych, gł‚ównie absolwentów, z przeznaczeniem na zakup sztandaru. Do przygotowania uroczystoł›ci wł‚ę…czali się™ solidarnie wszyscy nauczyciele, a także uczniowie i Rada Rodziców.

Przybywaję…cych w ł›wię…teczny dzieł„ goł›ci witał‚y dziewczę™ta ubrane w stroje historyczne, jednoczeł›nie rozdaję…c kolorowe informatory o szkole oraz program uroczystoł›ci. Po hymnie dyr. W. Rudził„ski powitał‚ wszystkich zebranych, po czym nastę…pił‚a krótka prezentacja historii i współ‚czesnego oblicza szkoł‚y. Wspomniano o trudnych poczę…tkach tworzenia się™ tej placówki, powoł‚ywaniu nowych typów szkół‚, o rozrastaniu się™ jej do obecnego kształ‚tu.

Dził› w skł‚ad ZSR w Kowalu wchodzi 5 szkół‚ (Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza, Liceum Zawodowe, Wieczorowe Technikum rolnicze, Wieczorowe Technikum Technologii Żywnoł›ci i Policealne Studium Zawodowe Wieczorowe), szkoł‚a zajmuje dwa budynki, posiada gospodarstwo pomocnicze, współ‚pracuje z licznymi instytucjami i osobami prywatnymi. Uczy się™ tu ok. 250 uczniów w szkoł‚ach dziennych i 160 sł‚uchaczy w szkoł‚ach wieczorowych. Kadrę™ pedagogicznę… stanowi 22 dobrze przygotowanych do zawodu nauczycieli. Mury szkolne w cię…gu dwudziestoletniej dział‚alnoł›ci opuł›cił‚o ok. 1300 absolwentów.

Najistotniejszym punktem programu kowalskich uroczystoł›ci był‚o nadanie szkole imienia Kazimierza Wielkiego oraz wrę™czenie sztandaru. Aktu nadania imienia dokonał‚ przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa dyr. J. Kowalski, po czym wojewoda wł‚ocł‚awski K. Tuł‚odziecki odsł‚onił‚ pamię…tkowę… tablicę™ wmurowanę… przy gł‚ównym wejł›ciu szkoł‚y. Nastę™pnie księ…dz proboszcz H. Ambroziak poł›wię™cił‚ sztandar, który z rę…k L. Kuropatwił„skiego, przedstawiciela fundatorów, przyjꅳ‚ dyrektor szkoł‚y i przekazał‚ mł‚odzieży. Na sztandar wszyscy uczniowie zł‚ożyli uroczystę… przysię™gę™.

Po wystę…pieniu goł›ci, życzeniach i gratulacjach nastę…pił‚a częśę‡ artystyczna. Mł‚odzież na poczę…tek zaprezentował‚a program sł‚owno–muzyczny pt. „Kujawskie nastroje”, a nastę™pnie scenę™ historycznę… â€žKazimierz Wielki wł›ród chł‚opów”. Wystę™p mł‚odych aktorów ubranych w bogate, historyczne stroje, graję…cych na tle ciekawej scenografii (sala tronowa i izba wieł›niacza) nagrodzony został‚ rzę™sistymi oklaskami. Dodajmy, że dwór królewski zajechał‚ na dziedziniec szkolny brykę… zaprzę™gnię™tę… w autentyczne konie.

Koł„cowym akcentem obchodów XX–lecia istnienia Szkoł‚y Rolniczej w Kowalu był‚o jej zwiedzanie i oglę…danie wystawy dokumentów, zdję™ę‡, dyplomów, wycinków prasowych i kronik obrazuję…cych życie wspólnoty szkolnej dawniej i dził›. Cał‚oł›ę‡ uroczystoł›ci zamykał‚ obiad przygotowany w auli, której wystrój nawię…zywał‚ do sylwetki patrona Kazimierza Wielkiego. w ł›rodku Sali budził‚a niekł‚amany podziw zaaranżowana przez grupę™ â€ž4H” wystawa skł‚adaję…ca się™ z kwiatów, owoców, warzyw oraz zabytkowych przedmiotów i akcesoriów.

Dyrekcja ZSR w Kowalu pragnie wyrazię‡ sł‚owa uznania i podzię™kowania wszystkim tym, którzy wnieł›li swój wkł‚ad w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie ł›wię™ta XX–lecia szkoł‚y. Szczególnie gorę…co dzię™kuje sponsorom, takim instytucjom i osobom prywatnym jak: Bank Spół‚dzielczy w Kowalu, ODR Zarzeczewo, Przedsię™biorstwo Przetwórstwa Mię™snego w Czerniewicach, PlantiCo łšwię™tosł‚aw, Urzę…d Gminy w Baruchowie i w Kowalu, Urzę…d Miasta w Kowalu, OSP z Kowala, KGW z Rakutowa, L. Kuropatwił„ski, S. łšpiewakowski, M. Osmał‚ek, K. Szulczewski, W. Ziół‚kowski, M. Sokoł‚owski, H. Czapski.

Arkadiusz Ciechalski

(Wł‚ocł‚awski Tydzieł„, nr 22, 02-11-1994, s. 2)