Jubileusze

XX lat Szkoł‚y Rolniczej w Kowalu

14 bm. w Dzieł„ Edukacji Narodowej, odbył‚y się™ w Zespole Szkół‚ Rolniczych w Kowalu uroczystoł›ci zwię…zane z XX-leciem istnienia tej placówki. Specjalnym aktem Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnoł›ciowej nadał‚o szkole imię™ Kazimierza Wielkiego, a absolwenci i instytucje wspieraję…ce szkoł‚ę™ ufundował‚y pię™kny sztandar. w tym podniosł‚ym dla cał‚ej wspólnoty szkolnej ł›wię™cie uczestniczyli licznie zebrani sympatycy szkoł‚y i goł›cie, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, tj. Dyrektor Departamentu Nauki, Oł›wiaty i Techniki – dr Jan Kowalski, gł‚ówny wizytator – dr Józef Kobył‚ecki, wojewoda wł‚ocł‚awski – Kazimierz Tuł‚odziecki, dyrektor Wydział‚u Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej UW we Wł‚ocł‚awku – Zbigniew Lewandowski, dyrektorzy szkół‚ rolniczych woj. wł‚ocł‚awskiego, miejscowe duchowieł„stwo, przedstawiciele wł‚adz samorzę…dowych i zakł‚adów współ‚pracuję…cych z ZSR w Kowalu.

» czytaj wię™cej

XXV lat Szkoł‚y Rolniczej w Kowalu

15 października Zespół‚ Szkół‚ Rolniczych w Kowalu obchodził‚ srebrny jubileusz swego istnienia. w uroczystoł›ciach udział‚ wzi꙳‚y wł‚adze organu prowadzę…cego szkoł‚ę™, czyli Starostwa Powiatowego we Wł‚ocł‚awku, przedstawiciele Kuratorium Oł›wiaty, sejmiku naszego województwa, burmistrz i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół‚ rolniczych b. woj. wł‚ocł‚awskiego, dyrektorzy gimnazjów i szkół‚ podstawowych z rejonu funkcjonowania szkoł‚y, miejscowe duchowieł„stwo, rodzice mł‚odzież i sł‚uchacze szkoł‚y.

» czytaj wię™cej

Jubileusz XXX-lecia Zespoł‚u Szkół‚ w Kowalu

14 października br. Zespół‚ Szkół‚ im. Kazimierza Wielkiego Kowalu ł›wię™tował‚ jubileusz 30 lecia swej dział‚alnoł›ci. Uroczystoł›ę‡ poł‚ę…czona był‚a również z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

» czytaj wię™cej

Jubileusz XXXV-lecia Zespoł‚u Szkół‚ w Kowalu

W pię…tek 16 października br. obchodzilił›my uroczył›cie JUBILEUSZ XXXV-lecia naszej szkoł‚y. Na tę™ okolicznoł›ę‡ przybyli znamienici goł›cie: Wicemarszał‚ek Sejmu RP Ewa Kierzkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oł›wiaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Stypińska, czł‚onek Zarzę…du Województwa Kuj.-Pom. Franciszek Zł‚otnikiewicz, Starosta Wł‚ocł‚awski Jan Ambrożewicz, Burmistrz Kowala Eugeniusz Gł‚embiewski z Przewodniczę…cym Rady Miasta Markiem Pił„kowskim, Z-ca Wójta Gminy Kowal Hanna Karwowska z Przewodniczę…cym Rady Gminy Edwardem Dominikowskim, Dziekan i proboszcz kowalski, ks. kanonik Piotr Gł‚owacki, Prorektor WSHE z Wł‚ocł‚awka dr Marek Stefał„ski, Dyrektor ODR w Minikowie Oddział‚ w Zarzeczewie Zygmunt Grudny, Sekretarz Generalny Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego dr Zdzisł‚aw J. Zasada, Dyrektorzy szkół‚ ponadgimnazjalnych i instytucji podległ‚ych Starostwu Powiatowemu we Wł‚ocł‚awku, Dyrektorzy kowalskich placówek oł›wiatowych, przedstawiciele urzę™dów i firm współ‚pracuję…cych ze szkoł‚ę… oraz nauczyciele, pracownicy rodzice i uczniowie.

» czytaj wię™cej