admin's blog

Byliśmy po raz kolejny w Łącku


Już po raz siódmy Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynił„skiego wspólnie z Lokalnę… Grupę… Dział‚ania Fundację… AKTYWNI RAZEM oraz Muzeum Mazowieckim z Pł‚ocka zorganizował‚o Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej pn. „Od Kujawiaka do Oberka” . Odbył‚ się™ on 13.X .2012 r. w Sali Widowiskowo- Sportowej w łę…cku. Impreza ta jest przedsię™wzię™ciem o ponadregionalnym, integracyjnym charakterze zmierzaję…cym do wzajemnego poznania lokalnych społ‚ecznoł›ci, artystów i twórców regionalnych oraz organizacji społ‚ecznych, przedsię™biorców i instytucji publicznych pogranicza Mazowsza i Kujaw. Tradycyjnie uczniowie naszej szkoł‚y wzię™li udział‚ w konkursie „Gwara bogactwem Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej”, a także na najlepszy produkt regionalny. W konkursie literackim wysokie II miejsce za utwór „Psikus” zaj꙳‚a Paulina Rzepecka z kl. III technikum, natomiast potrawa schab z nadzieniem grzybowym z nutę… leł›nego sosu zaprezentował‚y uczennice klasy III technikum żywienia Aleksandra Nakonowska i Karolina Muchowicz. Festiwal prowadził‚ Radek Brzózka, a goł›ciem specjalnym był‚ zespół‚ InoRos, finalił›ci muzycznego show Must Be The Music-Tylko Muzyka i konkursu na hymn Euro 2012, w którym zachwycili publicznoł›ę‡ przebojem „Czyste szaleł„stwo”. W trakcie Festiwalu również zaprezentował‚y się™ kapele ludowe, zespoł‚y folklorystyczne oraz solił›ci i instrumentalił›ci z Mazowsza i Kujaw. Odbył‚ się™ również przeglę…d twórczoł›ci ludowej regionu, poł‚ę…czony z kiermaszami oraz degustację… tradycyjnych potraw i wypieków kuchni mazowieckiej i kujawskiej, a także regionalnych nalewek.

Andżelika Kopczyńska

Na straży bezpiecznej żywności !!!


W dniu 18 października br. uczniowie naszej szkoł‚y uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w ODR Zarzeczewo, przez Kujawsko-Pomorski Oł›rodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Tematyka szkolenia dotyczył‚a: bezpieczeł„stwa zdrowotnego żywnoł›ci, wymagał„ higieniczno-sanitarnych przy sprzedaży bezpoł›redniej, wymagał„ weterynaryjnych
w zakł‚adach produkuję…cych żywnoł›ę‡ pochodzenia zwierzę™cego i znakowania produktów.
Ponadto w czasie szkolenia przedstawiono procedury postę™powania zwię…zane
z wpisem do rejestru zakł‚adów prowadzę…cych system sprzedaży bezpoł›redniej.
Powyższe szkolenie pozwolił‚o uczniom zapoznaę‡ się™ z bieżę…cymi wymaganiami bezpieczeł„stwa żywnoł›ci oraz obecnie obowię…zuję…cymi systemami jak: system analizy zagrożeł„ i krytycznych punktów kontroli -HACCP, system wczesnego ostrzegania
o niebezpiecznej żywnoł›ci i paszach – RASFF, dobra praktyka produkcyjna – GMP, dobra praktyka higieniczna- GHP.

Andrzej Rybka

Spotkanie z rodzicami


W drugiej poł‚owie października w naszej szkole odbył‚o się™ pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie z rodzicami uczniów. Spotkanie rozpoczꅳ‚ pan dyrektor Wojciech Rudził„ski witaję…c wszystkich serdecznie i dzię™kuję…c rodzicom za licznę… obecnoł›ę‡. Pierwszym punktem spotkania był‚a prezentacja na temat chleba żytniego. W akcję™ â€žTydzieł„ Chleba na Zakwasie” wł‚ę…czamy się™, jako szkoł‚a, co roku. Paulina Rzepecka, uczennica klasy III technikum, kształ‚cę…cego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, omówił‚a zebranym wszystkie walory chleba razowego. Prezentację™ multimedialnę… przygotował‚ uczeł„ klasy maturalnej – Przemysł‚aw Pszczół‚kowski. Uczniowie, pod opiekę… pał„ z pracowni żywienia, upiekli także chleb, którym zostali poczę™stowani rodzice.
Pan dyrektor podkreł›lił‚ jak ważna jest współ‚praca na linii szkoł‚a – ł›rodowisko rodzinne, a nastę™pnie omówił‚ krótko najważniejsze sprawy bieżę…ce oraz poinformował‚ rodziców o możliwoł›ci wyjazdu na praktyki do Niemiec uczniów klas technikum kształ‚cę…cych w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Praktyki te odbywaję… się™ w ramach programu Leonardo da Vinci. O oł›rodku szkoleniowym w Lipsku, który bę™dzie goł›cił‚ naszych uczniów, opowiedział‚a pani Natalia Prekop – psycholog szkolny.
Kolejnym poruszanym tematem był‚a pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w szkole. Zasady i formy udzielania pomocy krótko przedstawił‚a pani Barbara Stanna – pedagog szkolny. Po spotkaniu ogólnym rodzice wraz z wychowawcami przeszli do klas w celu omówienia wyników w nauce i zachowaniu swoich dzieci. Wszystkim rodzicom dzię™kujemy za obecnoł›ę‡ i mamy nadzieję™, że tak to spotkanie, jak i kolejne, pomogę… nam wspólnie w dalszej pracy.

Barbara Stanna

Udział w uroczystościach Dnia Edukacji Narodowej w ZS CKR Bydgoszcz


Dnia 15 października 2012 r. w Zespole Szkół‚ Centrum Kształ‚cenia Rolniczego w Bydgoszczy odbył‚a się™ centralna uroczystoł›ę‡ z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla szkól, których organem prowadzę…cym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzię™li w niej udział‚: Podsekretarz Stanu w MRiRW, Tadeusz Nalewajk, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, kuratorium oł›wiaty województwa kujawsko-pomorskiego, wł‚adz samorzę…dowych dyrektorzy i nauczyciele Szkół‚ rolniczych z cał‚ego kraju oraz cał‚a społ‚ecznoł›ę‡ miejscowej szkoł‚y. Minister Nalewajk w swoim wystę…pieniu zł‚ożył‚ wyrazy szacunku i uznania dla pracy wszystkich Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników szkół‚. Pogratulował‚ dotychczasowych dokonał„ edukacyjnych realizowanych na rzecz mł‚odzieży, polskiej wsi i rodzimego rolnictwa oraz życzył‚ dalszych osię…gnię™ę‡ i sukcesów. Podczas uroczystoł›ci wrę™czone został‚y medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenia resortowe „Zasł‚użony dla rolnictwa”, Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Nagrody Dyrektora ZS CKR w Bydgoszczy. Trzeba odnotowaę‡, że wł›ród odznaczonych znaleźli się™ także nasi nauczyciele, którym wrę™czono medale „Zasł‚użony dla rolnictwa”. Byli to: Arkadiusz Ciechalski, Andrzej Rybka, Grażyna Gł‚uszkowska, Andrzej Perlił„ski, Elżbieta Woźniak, Krzysztof Kordyl i Ireneusz Danielewski. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu zespoł‚u wokalno-muzycznego bydgoskiej szkoł‚y rolniczej. Cał‚oł›ę‡ uroczystoł›ci wieł„czył‚ uroczysty obiad.

Arkadiusz Ciechalski

Wycieczka integracyjno-turystyczna do Torunia


Uczniowie klasy I Technikum oraz uczniowie Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej o kierunku kształ‚cenia kucharz uczestniczyli w wycieczce do Torunia, która odbył‚a się™ 15.10.2012 r. W przyjaznej atmosferze uczniowie integrowali się™ i poznawali się™ lepiej. W ramach wycieczki mię™lił›my okazję™ zwiedzaę‡ Wydział‚ Biologii i Ochrony łšrodowiska Uniwersytetu Mikoł‚aja Kopernika oraz znajduję…ce się™ na terenie Wydział‚u Muzeum Przyrodnicze. Uczniowie oglę…dali rozmaite i niezwykle interesuję…ce eksponaty muzealne, mię™dzy innymi szkielety zwierzę…t, kolekcję™ mył›liwskę… skł‚adaję…cę… się™ z wypreparowanych gł‚ów olbrzymich ssaków oraz zbiór owadów i skorupiaków. Dodatkowę… atrakcję™ stanowił‚a przeprowadzona przez pracownika Muzeum lekcja tematyczna „Nasze czy obce – czyli zwierzę™ta z różnych stron ł›wiata”, dzię™ki której dowiedzielił›my się™ wielu interesuję…cych ciekawostek na temat naszej ojczystej fauny. W programie wycieczki przewidziane był‚o również zwiedzanie Starego Miasta. W tym wzglę™dzie pomocę… sł‚użył‚ nam syn naszej pani profesor mgr inż. Grażyny Gł‚uszkowskiej - dr Michał‚ Gł‚uszkowski, pracownik naukowy UMK. Za pomoc i profesjonalne podejł›cie serdecznie dzię™kujemy!

Natalia Prekop

Syndicate content