admin's blog

Wyjazd do mleczarni KeSeM oraz restauracji Mc Donald we Włocławku


Dnia 26 października 2012 r. klasa II technikum uczę…ca się™ w zawodzie technik żywienia pod opiekę… nauczycielki Iwony Daniel odwiedził‚a restaurację™ fast-food: Mc Donald oraz mleczarnię™ KeSeM we Wł‚ocł‚awku. Uczniowie mogli zapoznaę‡ się™ z przygotowywaniem z pół‚produktów asortymentu, jaki wszyscy znamy z Mc Donalda. Zwiedzaję…c częśę‡ produkcyjnę…, klasa poznał‚a procedury i standardy obowię…zuję…ce w tej sieciowej restauracji. Po konsumpcji wybranych przez mł‚odzież potraw i napojów udalił›my się™ do wł‚ocł‚awskiej mleczarni. W zakł‚adzie, zobaczylił›my m.in. linie technologiczne sł‚użę…ce do produkcji jogurtów, mleka, masł‚a oraz sztandarowego produktu mleczarni - twarogu, który ze wzglę™du na rę™cznę… produkcję™ otrzymał‚ miano produktu tradycyjnego. Wycieczka pozwolił‚a uczniom poszerzyę‡ wiedzę™ praktycznę… z zakresu technologii mleczarskiej oraz znajomoł›ci funkcjonowania restauracji fast-food.

Iwona Daniel

Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole 2012


W dniach 16-23 października 2012 r. w naszej szkole przeprowadzona został‚a kampania pt. Tydzieł„ Chleba na Zakwasie w Szkole 2012. Czwarta już edycja tej szlachetnej akcji, której pomysł‚odawcę… jest Fundacja Dobre Życie z Warszawy, miał‚a zachę™cię‡ jej uczestników, a zwł‚aszcza mł‚odzież z naszej szkoł‚y, do spożywania chleba oraz ł›niadał„ i zabierania ze sobę… zdrowego jedzenia. Rozpoczę™lił›my wię™c tydzieł„ od przygotowani gazetek i prezentacji dla klas, maję…cych na celu pokazanie zdrowotnych aspektów spożywania chleba na zakwasie. Zorganizowalił›my wycieczki do kowalskiej piekarni Chabers, która jako jedna z nielicznych produkuje chleb w tradycyjny sposób. Na zaję™ciach praktycznych uczniowie przez cał‚y tydzieł„ sporzę…dzali przepyszny chleb żytni z różnymi nasionami, którym czę™stowali wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoł‚y. Z naszym chlebem odwiedzilił›my lokalne instytucje, propaguję…c zdrowe odżywianie. W akcję™ silnie zaangażował‚a się™ mł‚odzież naszych Szkół‚ żywieniowych, a po jej zakoł„czeniu dł‚ugo wspominano pyszny smak upieczonego wspólnie chleba. Oczywił›cie wszyscy zainteresowani otrzymali od nas sprawdzone receptury na produkt tej ogólnopolskiej kampanii – zdrowy chleb żytni na zakwasie.

Iwona Daniel

Szkolenie we Francji


W dniach 15-19 października 2012 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zorganizował‚o wyjazd studyjny dla nauczycieli do St. Brieuc we Francji. Tematyka wyjazdu to: „Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich na przykł‚adzie dział‚ał„ regionu Bretanii”. W czasie wyjazdu studyjnego odbywał‚y się™ zaję™cia maję…ce na celu poznanie systemu kształ‚cenia w dziedzinie turystyki wiejskiej oraz prowadzenia dział‚alnoł›ci turystycznej na obszarach wiejskich regionu Bretanii. Program obejmował‚ wizyty w gospodarstwach agroturystycznych z możliwoł›cię… poznania oferty turystycznej i praktycznych aspektów jej tworzenia w oparciu o współ‚pracę™ ze społ‚ecznoł›cię… lokalnę….W czasie wyjazdu poznalił›my formy kształ‚cenia oraz bazę™ dydaktycznę… Liceum im. Jeaun Moulin w St. Brieuc. Szkoł‚a ta kształ‚ci uczniów w kierunkach rolniczych, jak również w zawodzie technik turystyki wiejskiej. Atutem wyjazdu był‚ niezwykle atrakcyjny region, jakim jest Bretania. Jest to przepię™knie poł‚ożona kraina w pół‚nocno-zachodniej Francji o ciekawej historii i tradycjach, urzekaję…ca bogactwem przyrody, okreł›lana jako centrum francuskiego rolnictwa. W czasie spotkał„ został‚y zawię…zane przyjaźnie, które mogę… zaowocowaę‡ nastę™pnymi wyjazdami, zarówno nauczycieli, jak i mł‚odzieży.

Ewa Perlińska

Praktyki zawodowe w Lipsku


Nasza szkoł‚a od kilku lat zapewnia swoim uczniom możliwoł›ę‡ skorzystania z praktyk zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci – projekty mobilnoł›ci. Program gwarantuje m.in. to, że uczniowie maję… zapewniony bezpł‚atny pobyt i zakwaterowanie w miastach europejskich, co bardzo uł‚atwia zdobycie dodatkowych umieję™tnoł›ci praktycznych, zgodnych z wybranym przez nich kierunkiem kształ‚cenia. W ramach projektu szkoł‚a zapewnia uczniom dodatkowe kształ‚cenie ję™zykowe przygotowuję…ce do wyjazdu. Obecnie trwaję… dział‚ania maję…ce na celu zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów z Technikum, którzy uczę… się™ w zawodzie technik żywienia. W tym celu przedstawiciele naszej szkoł‚y (Dyrektor Wojciech Rudził„ski, psycholog Natalia Prekop wraz z kierowcę… Piotrem Stachniukiem) odwiedzili 18.10.2012 r. Oł›rodek Szkoleniowy Vitalis Betreuungsgesellschaft w Schkeuditz w Niemczech (niedaleko Lipska). Spotkalił›my się™ z ciepł‚ym przyję™ciem i otwartoł›cię… ze strony pani Mał‚gorzaty Wrony, zajmuję…cej się™ współ‚pracę… z naszę… placówkę…. Przygotowana dla nas oferta jest niezwykle atrakcyjna i, poza możliwoł›cię… rozwoju kompetencji zawodowych naszych uczniów, przewiduje również możliwoł›ę‡ nieco lepszego poznania Niemiec (w ramach zaplanowanych wycieczek). Na terenie Oł›rodka w Schkeuditz przebywaję… praktykanci z wielu pał„stw europejskich (m.in. z Chorwacji, Sł‚owacji, Hiszpanii), co dodatkowo stwarza okazję™ do poznania innych kultur i nawię…zania interesuję…cych znajomoł›ci. Gorę…co zachę™camy uczniów Technikum do skorzystania z tak wspaniał‚ej możliwoł›ci rozwoju zawodowego i osobistego.

Natalia Prekop

Szkolna Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych


W dniach 19-20 października 2012 r. w naszej szkole odbył‚y się™ eliminacje do XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umieję™tnoł›ci Rolniczych. Na szczeblu okrę™gowym szkoł‚ę™ reprezentowaę‡ bę™dę… w poszczególnych blokach uczniowie:
1. Blok agrobiznesu - Marzena Seklecka
2. Blok produkcji roł›linnej – Sylwester Gawrysiak
3. Blok produkcji zwierzę™cej – Krzysztof Szymczak
4. Blok mechanizacji rolnictwa – Sebastian Kubiak
5. Blok żywienia czł‚owieka i gospodarstwa domowego – Dominika Helbin.
Zwycię™zcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu okrę™gowym i centralnym.

Andrzej Rybka

Syndicate content