admin's blog

Potrzeba ochrony zbiorników środpolnych


W dniu 11 i 12 października 2012 r. nauczyciel naszej szkoł‚y Janusz Mujta brał‚ udział‚ w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację™ Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu na temat „Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym”. Warsztaty szkoleniowe dofinansował‚y Wojewódzkie Fundusze Ochrony łšrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wrocł‚awiu i Toruniu. Aby ta tematyka został‚a jak najbardziej upowszechniona, uczestnicy szkolenia zostali zobowię…zani do przeprowadzenia prelekcji na w/w temat dla lokalnej społ‚ecznoł›ci rolniczej. Dlatego też w naszej szkole został‚ zorganizowany cykl szkoleł„ na ten temat dla różnych grup odbiorców. I tak w dniu 22 października 2012 r. wykł‚ad poł‚ę…czony z prezentację… odbył‚ się™ dla czł‚onków Izby Rolniczej powiatu wł‚ocł‚awskiego, dniu 25 października 2012 r. dla radnych i soł‚tysów gminy Chodecz, a w dniu 10 listopada 2012 r. dla rolników i przyszł‚ych rolników uczniów oraz sł‚uchaczy szkół‚ wieczorowych i zaocznych naszej szkoł‚y. Należy stwierdzię‡, iż problematyka spotkał„ spotkał‚a się™ z dużym zainteresowaniem uczestników. Każdy z nich otrzymał‚ publikację™ zredagowanę… pod kierunkiem prof., prof. Ryszarda Goł‚dyna i Andrzeja Kę™dziory pt.„Potrzeba ochrony zbiorników ł›ródpolnych”, która został‚a wydana w bieżę…cym roku przez Fundację™ Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, Wydział‚ Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Instytut łšrodowiska Rolniczego i Leł›nego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Janusz Mujta

Wycieczka do firmy Lumac - polskie szyby zespolone w Kowalu


Dnia 9.11.2012 r. klasa II technikum żywienia i agrobiznesu odwiedził‚a kowalskę… firmę™ Lumac- polskie szyby zespolone. Przedsię™biorstwo jest cenionym w branży producentem szyb zespolonych i szkł‚a do szkleł„ strukturalnych. Mł‚odzież mogł‚a zapoznał się™ z całą technologią produkcji szyb zespolonych i dowiedzieę‡ wielu ciekawych faktów na temat materiał‚u budowlanego, jakim jest szkł‚o. Firma dysponuje najnowoczeł›niejszymi maszynami i urzę…dzeniami do obróbki szkł‚a, a co za tym idzie, bardzo wydajnę… technologię…. W szerokim asortymencie Lumacu znajduję… się™ szyby przeciwsł‚oneczne, termoizolacyjne, dźwię™kochł‚onne, bezpieczne, antywłamaniowe. Podziw budził‚y zwł‚aszcza nowoczesne urzę…dzenia do obróbki szkł‚a takie, jak autoklaw do suszenia szkł‚a, urzę…dzenie do hartowania, czy maszyny do cię™cia i wycinania szkł‚a. Wycieczka był‚a bardzo interesuję…ca, mł‚odzież uzyskał‚a szereg merytorycznych informacji na temat wykorzystania szkł‚a.

Iwona Daniel

Pakiet klimatyczno-energetyczny - co to takiego?


W dniu 9 listopada br. w naszej szkole odbył‚o się™ szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu, Pana Witolda Jankowiaka. Tematem był‚y zagadnienia pakietu klimatyczno-energetycznego. Pakiet ten to zestaw unijnych aktów prawnych, które ustanawiaję… nastę™puję…ce cele:
• 20% redukcji gazów cieplarnianych
• 20 % energii produkowanej ze źródeł‚ odnawialnych
• 20 % oszczę™dnoł›ci energii.
Aby osię…gnę…ę‡ ten cel Unia Europejska nakł‚ada na produkcję™ energii pozyskiwanej ze spalania wę™gla i ropy naftowej oraz emisję™ gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2 szereg wysokich opł‚at. W czasie wykł‚adu prelegent przedstawił‚ mł‚odzieży wybrane oblicza pakietu klimatyczno-energetycznego, jego cele, plusy i minusy z którymi musi się™ zmierzyę‡ Europa a przede wszystkim Polska. W dalszej części wykł‚adu przedstawiono możliwoł›ci wykorzystania źródeł‚ energii odnawialnej (energetyka ję…drowa, kolektory sł‚oneczne, energia wiatrowa, wodna, geotermalna, biomasa). Wdrożenie „Pakietu” w naszym kraju wymaga zmian w sposobie produkcji energii polegaję…cej na zmniejszaniu udział‚u wę™gla na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł‚ odnawialnych. Wymaga to zaangażowania ogromnych nakł‚adów finansowych i czasu. Na dzieł„ dzisiejszy Polska nie jest w stanie sprostaę‡ tym wymaganiom.
Powyższa tematyka uzmysł‚owił‚a mł‚odzieży jakich rozwię…zał„ należy poszukiwaę‡ aby nasze ł›rodowisko nie był‚o tak zanieczyszczane i degradowane.

Andrzej Rybka

Szkolenie BHP


W dniu 30 października 2012 r. w naszej szkole odbył‚o się™ szkolenie z zakresu bezpieczeł„stwa i higieny pracy w rolnictwie. Prowadzę…cym był‚ pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego - Zbigniew Suchomski. Celem tego szkolenia był‚o przygotowanie uczniów do Mię™dzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeł„stwie Pracy w Indywidualnym Gospodarstwie Rolnym. Przy tej okazji mł‚odzież przypomniał‚a sobie o podstawowych zasadach bezpiecznej pracy oraz postę™powaniu w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażaję…cych życiu czł‚owieka. Był‚o to ciekawe i bardzo pouczaję…ce szkolenie.

Ireneusz Danielewski

Święto Zmarłych


Nie zapominamy o tych dzię™ki którym żyjemy w wolnej ojczyźnie oraz o dawnych mieszkał„cach Kowala i okolic. Dlatego też przed świętem Zmarł‚ych uczniowie klasy II ZSZ i II TŻiGD wraz z nauczycielami: ks. A. Mazurem i A. Rybkę… uczestniczyli w porzę…dkowaniu mogił‚ na cmentarzach: Parafialnym w Kowalu oraz Ewangelicko-Augsburskim w Rakutowie. Oczyszczono groby, wygrabiono opadł‚e lił›cie. Dzię™ki staraniom nauczycielek B. Bł‚aszczyk, oraz E. Woźniak został‚y wykonane wię…zanki, które nastę™pnie zł‚ożono na cmentarzu w Kowalu w miejscu upamię™tniaję…cym żoł‚nierzy poległ‚ych podczas I i II wojny światowej. Zapalono znicze. Wię…zanki zł‚ożono także na cmentarzu w Rakutowie. Ponadto uczennica Anna Rybarkiewicz w Dzień Święta Zmarł‚ych zapalił‚a znicze na grobach kwatery, którę… opiekuje się™ nasza szkoł‚a.

Andrzej Rybka

Syndicate content