admin's blog

Stypendium Premiera dla Marzeny Sekleckiej


We wtorek 20 listopada 2012 r. o godz. 14.00 w Zespole Szkół‚ Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29 we Wł‚ocł‚awku odbył‚o się™ uroczyste wrę™czenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny2012/2013 uczniom szkół‚ ponadgimnazjalnych z Wł‚ocł‚awka i rejonu wł‚ocł‚awskiego. Był‚o ich 46 (w cał‚ym województwie kujawsko-pomorskim stypendium otrzymał‚o 221 uczniów). Ich fundatorem jest prezes Rady Ministrów Donald Tusk. W tym zaszczytnym gronie znalazł‚a się™ reprezentantka naszej szkoł‚y – Marzena Seklecka z kl. II technikum. W uroczystoł›ci oprócz stypendystów, ich rodziców i dyrektorów Szkół‚, wzi꙳‚i także udział‚ reprezentanci Urzę™du Wojewódzkiego, Kuratorium Oł›wiaty oraz Urzę™du Miasta Wł‚ocł‚awka. Przypomnijmy, że stypendium Premiera otrzymuję… uczniowie, którzy uzyskali promocję™ z wyróżnieniem, posiadaję…c najwyższę… w danej szkole ł›rednię… ocen (powyżej 4,75) lub wykazuję… szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskuję…c w niej najwyższe wyniki, a w pozostał‚ych dziedzinach – wyniki co najmniej dobre. Marzena uzyskał‚a ł›rednię… 5,0. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Arkadiusz Ciechalski

Spektakl "Zdążyć przed Panem Bogiem" i wizyta w muzeum


Dnia 16.11.2012 r. w auli Wyższej Szkoł‚y Humanistyczno – Ekonomicznej we Wł‚ocł‚awku Agencja Artystyczna „Joanna” wystawił‚a spektakl „Zdꅿyę‡ przed Panem Bogiem”. Kunszt aktorski mieli okazję™ podziwiaę‡ uczniowie klasy IV i III technikum. Niezwykle poruszaję…ca tematyka, bę™dę…ca scenicznę… adaptację… ksiꅿki Hanny Krall oraz charyzmatyczne uzdolnienia aktorów przykuwał‚y uwagę™ i sprawił‚y, że mł‚odzież był‚a nie tylko skupiona, ale przede wszystkim zainteresowana prezentowanymi treł›ciami. W sposób dobitny opisano dramatyzm życia Żydów w czasie II wojny ł›wiatowej. Przedstawienie niewę…tpliwie skł‚onił‚o nas do refleksji nad ludzkę… krzywdę…, a z drugiej strony nad okrucieł„stwem, do którego zdolny jest czł‚owiek. Po zakoł„czonym spektaklu, udalił›my się™ z wizytę… do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzył„skiej we Wł‚ocł‚awku, gdzie mł‚odzież zapoznał‚a się™ z historię… fajansu wł‚ocł‚awskiego. Poza oglę…daniem kolekcji muzealnej mielił›my możliwoł›ę‡ dowiedzieę‡ się™ wię™cej na temat poszczególnych technik zdobniczych, wykorzystywanych na przestrzeni lat. Wiele z prezentowanych wzorów wymagał‚o nie tylko precyzji i cierpliwoł›ci, ale również zastosowania innowacyjnych, jak na tamten okres, technik i przyrzę…dów. Na koniec uczniowie obejrzeli bogate zbiory portretu polskiego, które sę… wyeksponowane w gmachu muzeum.

Natalia Prekop

Poznajemy zabytki kowalskiego kościoła


W dniu 13 listopada 2012 r. uczniowie klasy IV technikum na zaję™ciach z przedmiotu wiedza o kulturze udali się™ do sę…siaduję…cego ze szkoł‚ę… koł›cioł‚a pw. ł›w. Urszuli w Kowalu, aby zapoznaę‡ się™ z najciekawszymi obiektami zabytkowymi tam się™ znajduję…cymi Koł›ciół‚ parafialny praktycznie jako jedyny stanowi namacalny dowód bogatej i się™gaję…cej gł‚ę™boko w czasy ł›redniowiecza historii naszego królewskiego grodu. Uczniowie poznali styl architektoniczny koł›cioł‚a i dostrzegli zmiany, jakie nastę™pował‚y w cię…gu minionych wieków, podziwiali zabytkowe, barokowe oł‚tarze, obrazy, cał‚y szereg interesuję…cych tablic epitafijnych (poczę…wszy od XVII do XX w.), portal z herbem jednego z możnych fundatorów – rodaka kowalskiego, bpa Piotra Tylickiego, a także obelisk poł›wię™cony urodzonemu w Kowalu królowi Kazimierzowi III Wielkiemu. Odsł‚onię™to go jeszcze w okresie zaborów, w 1910 r., chcę…c w ten sposób uczcię‡ 600. rocznicę™ urodzin tego wybitnego polskiego wł‚adcy. Wycieczkę™ w chlubnę… przeszł‚oł›ę‡ Kowala i zabytków znajduję…cych się™ w tutejszym koł›ciele parafialnym mł‚odzież poprowadził‚ niżej podpisany, a ochoczo wspomagał‚ nasz prefekt, ks. Andrzej Mazur, za co serdecznie dzię™kujemy.

Arkadiusz Ciechalski

GMO-szansa czy zagrożenie dla rolnictwa?


W dniu 12 listopada 2012 r. Starostwo Powiatowe we Wł‚ocł‚awku zorganizował‚o spotkanie „GMO-Obietnice i fakty”. Prelekcje poprowadził‚ Piotr Zaleszczyk z Koalicji Polska Wolna od GMO. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli uczniowie z IV kl T.A naszej szkoł‚y. Mł‚odzież m.in. dowiedział‚a się™, że niezależne badania wykazał‚y, iż wstawienie obcych genów do materiał‚u genetycznego danego organizmu powoduję…: modyfikacje genetyczne rozprzestrzeniaję…ce się™ na inne roł›liny poprzez krzyżowanie; zmiany u zwierzę…t dotyczę…ce ukł‚adu odpornoł›ciowego, komórek wę…troby i trzustki spowodowane żywieniem paszę… zawieraję…cę… GMO; obniżenie pł‚odnoł›ci u zwierzę…t doł›wiadczalnych; uprawy GMO sę… jednę… z przyczyn ginię™cia rodzin pszczelich i co najbardziej szokuję…ce u zwierzę…t doł›wiadczalnych rozwin꙳‚o się™ do 300% wię™cej guzów nowotworowych. Okoł‚o 75% społ‚eczeł„stwa polskiego opowiada się™ przeciwko wprowadzeniu żywnoł›ci GMO. łšwiadomoł›ę‡ czystoł›ci ekosystemów oraz produkcji zdrowej żywnoł›ci jest wyżej stawiana niż krótkotrwał‚e korzył›ci ekonomiczne. Spotkanie był‚o bardzo pouczaję…ce i wniosł‚o wiele treł›ci informuję…cych o zł‚ym wpł‚ywie upraw GMO na zdrowie konsumenta.

Paweł‚ Perlił„ski

94 rocznica odzyskania niepodległości


W dniu 12 listopada 2012 r. obchodzilił›my w szkole 94 rocznicę™ odzyskania niepodległ‚oł›ci. Społ‚ecznoł›ę‡ szkolna wysł‚uchał‚a montażu sł‚owno-muzycznego przygotowanego przez uczniów i uczennice klas II technikum pod opiekę… nauczycieli: A. Wł‚odarskiej, D. Lemanowicza i K. Moraczewskiego oraz M. Chabasił„skiej. W dniu 11 listopada dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli we mszy ł›wię™tej odprawianej w intencji Ojczyzny w naszym koł›ciele parafialnym. Nastę™pnie wzię™li wszyscy udział‚ w uroczystym przemarszu ulicami Kowala, podczas którego zł‚ożono wię…zanki kwiatów pod pomnikiem wdzię™cznoł›ci na Placu Rejtana.

Dariusz Lemanowicz

Syndicate content