admin's blog

Wywiad tygodnia z Anitę Zielińską na oficjalnej stronie urzędu marszałkowskiego woj. kuj.-pom.


Mił‚o nam poinformowaę‡, że na oficjalnej stronie urzę™du marszał‚kowskiego woj. kujawsko-pomorskiego ukazał‚ się™ wywiad z Anitę… Zielił„skę…, uczennicę… kl. IV technikum w ubiegł‚ym roku szkolnym. Przypomnijmy, że Anita w czerwcu br. zdobył‚a I miejsce w finale VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu”, którego organizatorem był‚a Pracownia Dokumentacji, Popularyzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzkiego Oł›rodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy. Hasł‚o konkursu brzmiał‚o: „Pamię…tka po prababci, pamię…tka po pradziadku”. Do konkursu przystę…pił‚o ok. 50 uczniów miedzy innymi z, Wł‚ocł‚awka, Inowrocł‚awia, Aleksandrowa Kujawskiego, Nakł‚a, Strzelna, Sę™pólna Krajeł„skiego, Skę™pego, Żnina, Gę…sawy, Wę…brzeźna, Golubia-Dobrzynia, Brodnicy, Lipna, Rypina i Kowala. Konkurs tradycyjnie odbył‚ się™ pod honorowym patronatem Marszał‚ka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Piotra Cał‚beckiego, Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Sambora Gawił„skiego oraz dodatkowo, tegoroczna edycja uzyskał‚a patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oł›wiaty Anny łukaszewskiej. Patronat medialny sprawowali: Polskie Radio PiK oraz „Gazeta Pomorska”. Praca Anity, w której opisał‚a pozostaję…cy od lat w rodzinie stary zegar oraz niezwykł‚ę… jego historię™, zyskał‚a najwyższę… ocenę™ jury. Dodajmy, że bę™dzie ona również publikowana w wydawanych corocznie „Materiał‚ach do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”. Link do wywiadu Anity na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl

Arkadiusz Ciechalski

Spotkanie Andrzejkowe


W dn. 29 listopada 2012 r. Samorzę…d Uczniowski, z klasę… IV technikum na czele, przygotował‚ dla społ‚ecznoł›ci naszej szkoł‚y imprezę™ andrzejkowę…, poł‚ę…czonę… z otrzę™sinami klas pierwszych. Pierwszym punktem programu był‚o zł‚ożenie życzeł„ imieninowych panu Andrzejowi Rybce – kierownikowi kształ‚cenia praktycznego. Życzenia i gromkie „Sto lat” usł‚yszał‚ także pan Krzysztof Moraczewski – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeł„stwa, który w tym dniu obchodził‚ urodziny. Nastę™pnie prowadzę…cy spotkanie – Ania Rybarkiewicz i Kamil Baranowski - nawię…zali krótko do tradycji andrzejkowych. Za dobrę… wróżbę™ dla uczniów klas pierwszych uznalił›my oficjalne wł‚ę…czenie ich w tym dniu do społ‚ecznoł›ci Zespoł‚u Szkół‚ CKR im. Kazimierza Wielkiego. Na poczę…tku każdy pierwszak został‚ odznaczony herbem Hello Kitty. Testem wytrzymał‚oł›ci był‚o wypicie ł‚yżeczki soku z cytryny. Po przejł›ciu tej próby zacz꙳‚y się™ pozostał‚e zabawy andrzejkowo-otrzę™sinowe: uczniowie wyznawali mił‚oł›ę‡ swoim wychowawcom, brali udział‚ w konkursie tał„ca i ł›piewu, ubijali pianę™ z biał‚ek, recytowali wierszyki logopedyczne. Wszystkie konkurencje, decyzję… jury w skł‚adzie: pani Monika Chabasińska, pan Rafał‚ Jankowski i pan Krzysztof Moraczewski, bezapelacyjnie wygrał‚a klasa I technikum, która w nagrodę™ nastę™pnego dnia był‚a zwolniona z niezapowiedzianych klasówek. Cał‚e spotkanie przebiegał‚o w mił‚ej, radosnej atmosferze. Dzię™kujemy uczniom klasy IV technikum za zaangażowanie w przygotowanie imprezy, prowadzenie i oprawę™ muzycznę…. Mamy nadzieję™, że jeszcze nie raz bę™dziemy mogli wzię…ę‡ udział‚ w tego typu imprezach integruję…cych uczniów naszej szkoł‚y.

Samorzę…d Uczniowski

Zdobyliśmy III miejsce w konkursie na Najlepszy produkt spożywczy Pomorza i Kujaw


Dnia 22 listopada 2012 r. po raz kolejny odbył‚ się™ konkurs na Najlepszy produkt spożywczy Pomorza i Kujaw. Gala wrę™czania nagród odbył‚a się™ w Centrum Konferencyjnym Hotelu Filmar w Toruniu. Współ‚organizatorem konkursu byli: Oddział‚ Toruł„ski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysł‚u Spożywczego oraz Urzę…d Marszał‚kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem tego dorocznego konkursu był‚o wył‚onienie i wypromowanie najlepszych produktów spożywczych wytworzonych w województwie kujawsko-pomorskim, otwieranie nowych rynków zbytu i propagowanie różnorodnoł›ci produktów spożywczych oraz rozwijanie pomysł‚owoł›ci i inicjatyw specjalistów z zakł‚adów przetwórczych branży rolno-spożywczej i gastronomicznej regionu. Konkurs przyczynia się™ również do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulinarnego Pomorza i Kujaw.
W tym roku swoje wyroby w konkursie zaprezentował‚o kilkudziesię™ciu producentów i wytwórców z regionu kujawsko-pomorskiego. Rywalizacja odbywał‚a się™ w dwóch kategoriach. W kategorii Zakł‚ady przetwórcze przemysł‚u rolno-spożywczego udział‚ wzi꙳‚o siedem zakł‚adów przetwórczych z dwunastoma produktami. Dużym zainteresowaniem cieszył‚a się™ kategoria Restauracje, w której rywalizował‚y zarówno profesjonalne lokale gastronomiczne, jak i szkoł‚y o profilu gastronomicznym. Dziewię™ciu uczestników konkursu zgł‚osił‚o w sumie 20 potraw. Nasza szkoł‚a jako jedyna ze zgł‚oszonych został‚a nagrodzona statuetkę…, zaję™lił›my bowiem wysokie III miejsce za potrawę™ Schab nadziewany borowikami z sosem leł›nym, z czego jesteł›my dumni. i bardzo się™ cieszymy. Jury konkursu za najlepsze danie uznał‚o Rosół‚ z ł‚ososia z makaronem ekologicznym toruł„skiej restauracji „Panorama”. Kolejne miejsca przyznano restauracji „Twierdza Toruł„ Fort IV” za Jesiennę… gęś owsianę….
Nagrodę… dla zwycię™zcy konkursu jest możliwoł›ę‡ ekspozycji nagrodzonego produktu na stoisku promocyjnym województwa kujawsko-pomorskiego podczas Targów GrĂźne Woche 2013 w Berlinie. Jednoczeł›nie obchodzone był‚o50-lecie Stowarzyszenia Naukowo –Technicznego Inżynierów i Techników Przemysł‚u Spożywczego, z tej okazji za dział‚alnoł›ę‡ na tym polu nasz dyrektor Wojciech Rudził„ski został‚ odznaczony honorowę… odznakę… NOT-u. Serdecznie gratulujemy!

Andżelika Kopczyńska

Obejrzeliśmy Wesołą wdówkę Franza Lehara


W dniu 22 XI 2012 r. pracownicy szkoł‚y wybrali się™ do Teatru Muzycznego w łodzi na przedstawienie Wesoł‚ej wdówki Franza Lehara w reżyserii Zbigniewa Maciasa. Po drodze uczestnicy wyjazdu mogli się™ również posilię‡ zamówionym wczeł›niej obiadem. Wybór tej operetki nie był‚ przypadkowy, znana jest bowiem ze ł›wietnej muzyki, a i nie bez znaczenia jest też ponadczasowoł›ę‡ zaprezentowanego tematu, którym jest mił‚oł›ę‡ i perypetie z nię… zwię…zane. Realizacja w teatrze ł‚ódzkim wpisał‚a się™ doskonale w najlepsze tradycje przedstawieł„ operetkowych, w których najważniejszy jest ł›piew, gra aktorska, ł›wietna scenografia i kostiumy oddaję…ce klimat epoki. Dodatkowym atutem był‚o również dowcipne libretto, tutaj w przekł‚adzie Jerzego Jurandota i Józefa Sł‚owił„skiego. Po tej uczcie duchowej uczestnicy nabrali ochoty na kolejne spektakle. Bę™dzie to najprawdopodobniej spektakl wystawiany przez Opera Nova w Bydgoszczy.

Arkadiusz Ciechalski

Kolejna próbna matura z OPERONEM


Tradycyjnie już w drugiej poł‚owie listopada uczniowie i sł‚uchacze klas maturalnych mogę… sprawdzię‡ swoję… wiedzę™ i umieję™tnoł›ci na próbnej maturze zorganizowanej przez Gdył„skie Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. W bieżę…cym roku szkolnym egzaminy odbywał‚y się™ w cał‚ym kraju w dn. 20-23 XI, najpierw ję™zyk polski, nastę™pnie matematyka, później ję™zyk angielski i na końcu przedmioty dodatkowe. Po sprawdzeniu i omówieniu wyników mł‚odzież bę™dzie mogł‚a podję…ę‡ ostatecznę… decyzję™, jakie przedmioty dodatkowe wybraę‡ na pał„stwowym egzaminie maturalnym i na jakim poziomie je zdawaę‡ (podstawowym czy rozszerzonym). Koszt cał‚ego przedsię™wzię™cia pokrył‚ OPERON, który – po nadesł‚aniu wyników przez poszczególne szkoł‚y - dokona także ich zestawienia, w kontekł›cie województwa i kraju.

Arkadiusz Ciechalski

Syndicate content