admin's blog

Szkolenia nauczycieli


Jesieł„ to dobry czas na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Również w naszej szkole, zgodnie z Wewnę…trzszkolnym Planem Doskonalenia, odbywaję… się™ różne formy kształ‚cenia maję…ce na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych grona pedagogicznego. W listopadzie m.in. przeprowadzone został‚y szkolenia warsztatowe zwię…zane z tematykę… obowię…zuję…cej od br. szkolnego w szkoł‚ach ponadgimnazjalnych pomocy pedagogiczo-psychologicznej. Prowadzę…cym był‚a wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Wł‚ocł‚awku – Jolanta Misztal. Tematyka dwóch sesji szkoleniowych brzmiał‚a: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” oraz „Jak sporzę…dzię‡ Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny i Plan Dział‚ał„ Wspieraję…cych?” Nauczyciele pod okiem prowadzę…cej zaję™cia wypracowali przystosowane do realiów naszej placówki zasady i dokumenty pomocne w procesie wsparcia pedagogiczno-psychologicznego naszych uczniów.

Arkadiusz Ciechalski

Olimpiady Przedsiębiorczości


W dniu 6 grudnia 2012 r. w naszej szkole odbył‚y się™ eliminacje szkolne VIII edycji Olimpiady Przedsię™biorczoł›ci. Hasł‚o przewodnie tegorocznej olimpiady brzmi: „Ludzie w przedsię™biorstwie”. Organizatorami sę…: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Szkoł‚a Gł‚ówna Handlowa w Warszawie, Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocł‚awiu. Partnerzy strategiczni to Narodowy Bank Polski oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnoł›ci. Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Naszym uczniom życzymy powodzenia i zakwalifikowania się™ do eliminacji okrę™gowych, które odbę™dę… się™ dla naszego okrę™gu w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dnia 7 marca 2013 r.

Krzysztof Kordyl

Do szkoły przybył św. Mikołaj


W dniu 6 grudnia, jak stara tradycja nakazuje, przybył‚ do naszej szkoł‚y łšw. Mikoł‚aj. Tym razem towarzyszył‚ mu asystent, zwany łšnieżynkę…. Dotarł‚ on do wszystkich klas, które w tym dniu miał‚y zaję™cia w budynku gł‚ównym, na ulicy H. Koł‚ł‚ę…taja i M. Konopnickiej. Został‚ bardzo gorę…co przyję™ty, bo przyniósł‚ kosz sł‚odyczy i uroczy powiew ł›wię…tecznej atmosfery. Uczniowie poszczególnych klas ł›piewali łšw. Mikoł‚ajowi znane sobie kolę™dy i zapewniali, że byli grzeczni. Mikoł‚ajowi bardzo dzię™kujemy i mamy nadzieję™, że w przyszł‚ym roku również o nas nie zapomni.

Arkadiusz Ciechalski

Zapoznaliśmy się z procesem produkcji cukru w Cukrowni Glinojeck


W dniu 4 XII 2012 r. uczniowie naszej szkoł‚y uczestniczyli w wycieczce do Cukrowni Glinojeck SA, z którę… współ‚pracujemy od lat. Mimo ze kampania trwa w najlepsze, pracownicy zakł‚adu zaję™li się™ nami bardzo troskliwie. Podzielili nas na mniejsze grupy, wyposażyli w kaski ochronne i kamizelki odblaskowe. Tak zabezpieczeni ruszylił›my oglę…daę‡ proces produkcji cukru od skł‚adu buraczanego, poprzez produktownię™ aż do paczkowania gotowego wyrobu. Cukrownia w Glinojecku to najwię™kszy i najnowoczeł›niejszy zakł‚ad tego typu w Polsce. Jej zdolnoł›ę‡ produkcyjna kształ‚tuje się™ na poziomie 150 tys. ton cukru rocznie, a zasię™g terytorialny skupu buraków się™ga od Kwidzyna aż po łódź. To co najbardziej rzucił‚o się™ naszym uczniom w oczy, to porzę…dek i czystoł›ę‡ panuję…ca zakł‚adzie i wokół‚ niego. Wię™kszoł›ę‡ czynnoł›ci w fabryce jest cał‚kowicie zautomatyzowana. Praca ludzi opiera się™ przede wszystkim na kontroli wskaźników i sterowników na poszczególnych dział‚ach produkcji. Uczniowie bardzo interesowali się™ procesem wytwarzania cukru, zadawali wiele pytał„, a wycieczka był‚a prawdziwę… lekcję… poglę…dowę….

Jerzy łšpibida

Gościliśmy Finów


Dnia 3 XII 2012 r. w Sali Kameralnej Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu odbył‚o się™ seminarium pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu a rozwój lokalny”. Organizatorem spotkania był‚a Lokalna Grupa Dział‚ania Aktywni Razem z łę…cka przy współ‚udziale z Urzę™dem Miasta Kowala, Gostynił„sko-Wł‚ocł‚awskiego Parku Krajobrazowego i naszej szkoł‚y. Uczestnikami seminarium byli uczniowie klasy IV technikum oraz przybyli z Finlandii przedstawiciele lokalnej grupy dział‚ania (z Laponii), w tym prꙿnie tam dział‚aję…cych grup 4-H. Celem seminarium był‚o popularyzacja walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wł›ród mieszkał„ców żyję…cych na terenie dział‚ania grupy z łę…cka. Mł‚odzież fińska opowiedział‚a, jaka jest specyfika ich regionu, który wszystkim kojarzy się™ z reniferami i ł›w. Mikoł‚ajem, jak żyje się™ u nich, a mł‚odzież polska (wł›ród nich piszę…ca te sł‚owa) podzielił‚a się™ swoimi refleksjami z wakacyjnego pobytu w Finlandii. Zarówno przedstawiciele polskiej, jak i fił„skiej grupy dział‚ania zebranym przedstawili prezentacje multimedialne o swoich regionach. O dziedzictwie terenów poł‚ożonych w GWPK opowiedział‚ ponadto jego pracownik – Lesł‚aw Urbankiewicz. Nasza szkoł‚a przygotował‚ sł‚odki poczę™stunek przy szwedzkim stole, którego ważnym elementem był‚y oczywił›cie nasze „krę™cioł‚ki spod Kowala”. Dodajmy, że podobne seminarium odbył‚o się™ również dnia 6 XII br. w Gę…binie, w którym uczestniczyli także uczniowie z naszej szkoł‚y.

Magdalena Zawalska

Syndicate content