admin's blog

Konkurs o Kazimierzu Wielkim


W dniu 9 stycznia 2013 r. odbył‚ się™ w naszej szkole I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach. Jest to już VI edycja tego konkursu organizowanego przez Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach ubiegł‚ych odnosilił›my sukcesy docieraję…c do finał‚u tej imprezy. W tym roku w eliminacjach szkolnych brał‚y udział‚ klasa II technikum i przedstawiciel klasy I technikum. Najwię™cej punktów uzyskał‚y nastę™puję…ce osoby:
Kamil Korbeł„ z klasy I technikum, Marzena Seklecka, Ewelina Pietruszewska, Karolina Matczak, Żaneta Ignaczak z klasy II technikum. Trzy osoby z najwyższę… liczbę… punktów zakwalifikował‚y się™ do II etapu konkursu. Życzymy powodzenia.

Dariusz Lemanowicz

Wigilia szkolna


Z pewnoł›cię… 21.XII.2012 r. zarówno dla nauczycieli, jak i cał‚ej społ‚ecznoł›ci uczniowskiej, na dł‚ugo zapisze się™ w pamię™ci jako dzieł„ szczególny, kojarzony z klasowymi spotkaniami z wychowawcami, dzieleniem się™ opł‚atkiem i wspólnym kolę™dowaniem. W atmosferze zbliżaję…cych się™ ł›wię…t skł‚adalił›my sobie życzenia, z dużym zainteresowaniem, w skupieniu obejrzelił›my jaseł‚ka przygotowane przez czwartoklasistów. Tegoroczna inscenizacja przybliżał‚a nam tradycyjne uję™cie historii narodzin Jezusa. Księ…dz Andrzej Mazur, z pomocę… pani N. Prekop i p. A. Andrzejewskiej, zadbali o wszystkie szczegół‚y inscenizacji, a obecni na przedstawieniu, docenili wysił‚ek pana Krzysztofa Jankowskiego, który wraz z uczniami przygotował‚ wspaniał‚ę… dekorację™. W tym szczególnym dniu nie zabrakł‚o również innych atrakcji: np. łšwię™ty Mikoł‚aj wrę™czył‚ uczniom sł‚odkie upominki. Po zakoł„czonej uroczystoł›ci Dyrekcja, pracownicy i cał‚e Grono Pedagogiczne podzielili się™ opł‚atkiem, skł‚adali sobie życzenia i zasiedli do wspólnej, symbolicznej wigilii, jak zwykle wspaniale przygotowanej przez naszę… mł‚odzież pod bacznym okiem pał„ z pionu żywienia.

Monika Chabasińska

Spotkanie z przedstawicielem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku


Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w dniu 18.12.2012 r. w zorganizowanym na terenie naszej szkoł‚y spotkaniu z przedstawicielem Wydział‚u Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Wł‚ocł‚awku, nadkomisarzem Zbigniewem Napiórskim. Gł‚ównym tematem naszego spotkania był‚a odpowiedzialnoł›ę‡ karna nieletnich. Omówiono poszczególne rodzaje przestę™pczoł›ci oraz konsekwencje prawne, jakie wię…żę… się™ z dopuszczeniem się™ danego czynu zabronionego. Nadkomisarz Napiórski szeroko omówił‚ zagadnienia zwię…zane z posiadaniem oraz rozprowadzaniem narkotyków, pobiciami czy znę™caniem się™ psychicznym i zastraszaniem innych. Mł‚odzieży uł›wiadomiono, że pomimo nieletnioł›ci nie pozostaję… bezkarni. Co wię™cej, zwrócono również uwagę™ na społ‚eczne i emocjonalne konsekwencje popeł‚niania wykroczeł„ oraz na możliwe do zaobserwowania przejawy procesu demoralizacji. Wobec osób zdemoralizowanych możliwe jest wszczę™cie przez Sę…d Rodzinny postę™powania, maję…cego na celu przeciwdział‚anie dalszemu procesowi demoralizacji. Uczniowie chę™tnie uczestniczyli w spotkaniu, byli także zainteresowani procedurę… przyję™cia do pracy w Policji. Zadawali nadkomisarzowi dodatkowe pytania. Najwię™cej emocji wzbudził‚o dopytywanie o różnice w procesie kwalifikacyjnym dla uczniów klas ogólnych oraz klas mundurowych. Nadkomisarz Napiórski wyjał›nił‚ uczniom, iż w procesie rekrutacyjnym do Policji nie ma żadnych dodatkowych profitów czy pierwszeł„stwa dla absolwentów klas mundurowych, zał› niezbę™dnym kryterium jest posiadanie wykształ‚cenia ł›redniego oraz zdanie egzaminu dojrzał‚oł›ci, niezależnie od typu ukoł„czonej szkoł‚y. Po uzyskaniu wyczerpuję…cych informacji podzię™kowalił›my nadkomisarzowi za rozmowę™ i wizytę™ w naszej szkole.

Natalia Prekop

Kolejna wystawa Stołów Wigilijnych na Kujawach


Wieloletnim już zwyczajem uczniowie bloku żywienia naszej szkoł‚y wraz z nauczycielami brali udział‚ w XIV Powiatowej Wystawie Stoł‚ów Wigilijnych na Kujawach. Tym razem goł›cił‚a nas Szkoł‚a Podstawowa w Wilkowicach wraz z innymi organizatorami imprezy, tj. Starostwem Powiatowym we Wł‚ocł‚awku oraz Urzę™dem Gminy w Choceniu. Jak co roku nie zabrakł‚o twórców naszego regionu, którzy zaprezentowali wyroby z masy solnej, papieru, wstꅿki, drzewa, gipsu, sł‚omy i wikliny. Wystawie towarzyszył‚y wystę™py artystyczne uczniów miejscowej Szkoł‚y Podstawowej, a Jaseł‚ka wprowadził‚y wszystkich licznie zgromadzonych goł›ci w atmosferę™ ł›wię…t. Nastę™pnie starosta Kazimierz Kaca wrę™czaję…c drobne upominki i pamię…tkowe dyplomy, podzię™kował‚ wszystkim uczestnikom za przygotowane, kolorowe, pyszne i bogato zastawione stoł‚y, potrawy oraz ich pomysł‚owe aranżacje, Potrawy po poł›wię™ceniu przez księ™dza proboszcza parafii Czerniewice, był‚y degustowane z wielkim apetytem. Nasz stół‚ jak zawsze cieszył‚ się™ niesamowitym zainteresowaniem nie tylko pod katem konsumpcji, ale również dekoracji i wykoł„czenia potraw. Po kilku chwilach ze stoł‚u znikn꙳‚y wszystkie potrawy - widaę‡ smakował‚y wyję…tkowo…

Elżbieta Woźniak

Goś›ciliś›my przedstawiciela Wojska Polskiego, kpt. Wojciecha Filiń„skiego


Nasza szkoł‚a zapewnia swoim uczniom zaję™cia z zakresu poradnictwa zawodowego. Obejmuję… one nie tylko indywidualne zaję™cia z doradztwa zawodowego (m.in. zapoznanie z możliwymi dalszymi ł›cieżkami kształ‚cenia, ustalenie preferencji oraz predyspozycji do podję™cia zatrudnienia w danym sektorze), uczestniczenie w Dniach Otwartych organizowanych przez uczelnie wyższe, ale również organizowanie na terenie naszej szkoł‚y spotkał„ z przedstawicielami różnych profesji. Obecnie prowadzimy poradnictwo, dotyczę…ce rekrutacji do sł‚użb mundurowych. W tym celu zaprosilił›my przedstawiciela Wojska Polskiego, kpt. Wojciecha Filił„skiego, który udzielił‚ uczniom IV klasy technikum oraz III klasy zasadniczej szkoł‚y zawodowej niezbę™dnych informacji na temat struktur wojska, specyfiki sł‚użby oraz kolejnych etapów postę™powania kwalifikacyjnego. Uczniowie technikum, którzy ukoł„czę… szkoł‚ę™ z pozytywnym wynikiem egzaminu dojrzał‚oł›ci maję… takę… samę… szansę™ (co podkreł›lił‚ kpt. Filił„ski - jak uczniowie innych szkół‚ ogólnokształ‚cę…cych oraz tych o profilach mundurowych), ubiegaę‡ się™ o przyję™cie do wojskowych uczelni wyższych, a w dalszej perspektywie, ukoł„czyę‡ je uzyskuję…c stopieł„ oficera. Natomiast uczniowie szkoł‚y zawodowej, zainteresowani zwię…zaniem swojej przyszł‚oł›ci z wojskiem, mogę… przystę…pię‡ do postę™powania rekrutacyjnego, maję…cego na celu odbycie sł‚użby przygotowawczej dla zawodowych szeregowych. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania i uzyskiwali wyczerpuję…ce odpowiedzi. Spotkanie przebiegał‚o w mił‚ej atmosferze i zaowocował‚o chę™cię… dalszej współ‚pracy. Z niecierpliwoł›cię… oczekujemy na kolejne spotkania z żoł‚nierzami!

Natalia Prekop

Syndicate content