admin's blog

Uczestniczymy w projekcie Telewizji Polskiej "Internetowy Teatr dla Szkół"


Dzię™ki inicjatywie Telewizji Polskiej nasi uczniowie zostali zaproszeni do uczestnictwa w nowatorskim projekcie „Internetowy Teatr dla Szkół‚”. Jako pierwszy mł‚odzież obejrzał‚a na żywo w dniu 31 stycznia br. spektakl pt.: „Przygody Tolka Banana” z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Ta realizacja teatralna spotkał‚a się™ z dużym zainteresowaniem naszej mł‚odzieży. Po raz pierwszy uczniowie dwóch las technikum mieli okazję™ oglę…daę‡ na żywo przedstawienie teatralne przekazywane przez Internet. Sztuka, niewę…tpliwie adresowana do mł‚odzieży, poruszał‚a problemy ich interesuję…ce. W kostiumie i sł‚ownictwie charakterystycznym dla mł‚odych ludzi, wskazywał‚a na wartoł›ci gł‚ę™boko humanistyczne, które warto wcielaę‡ w życie, również i z pożytkiem dla siebie. Gratulujemy ciekawej propozycji Telewizji Polskiej, adresowanej gł‚ównie dla uczniów spoza dużych oł›rodków miejskich, gdzie teatr jest mniej dostę™pny. Z niecierpliwoł›cię… czekamy na kolejne spektakle.

Arkadiusz Ciechalski

Na narty do Białki Tatrzańskiej


W pierwszym tygodniu ferii zimowych pracownicy naszej szkoł‚y wraz z rodzinami udali się™ na narty do Biał‚ki Tatrzał„skiej. Goł›cilił›my w poł‚ożonym u stóp góry Grapy Oł›rodku Wypoczynkowym „Ję™druł›â€. Wspaniał‚a rodzinna atmosfera i góralska kuchnia sprawił‚y, że wszyscy czuli się™ tam wył›mienicie. Przewodnim celem wyjazdu był‚a jazda na nartach. Wytrawni narciarze szusowali po okolicznych górach m.in. Kotelnicy, Litwince od rana do wieczora, a poczę…tkuję…cy narciarze doskonalili swoje umieję™tnoł›ci w szkół‚kach narciarskich na Bani. Nie bez kozery Kotelnica Biał‚czańska uznana został‚a przez internatów za najlepszy oł›rodek narciarski w Polsce w 2012 r. Bylił›my zachwyceni infrastrukturę… i atmosferę… panuję…cę… na stokach narciarskich. Po wysił‚ku zażywalił›my kę…pieli w basenach termalnych Termy Bania, których woda wydobywana jest z gł‚ę™bokoł›ci 2500 m i ma temperaturę™ 80˚ C. Niezapomniane wrażenie, zwł‚aszcza na dzieciach, pozostawił‚ kulig z pochodniami zakoł„czony ogniskiem z pieczonymi kieł‚basami i góralskimi ł›piewami. Odwiedzilił›my również Zakopane, gdzie przespacerowalił›my się™ po Krupówkach, robię…c pamię…tkowe zdję™cia z Biał‚ym Misiem. Podsumowuję…c: żal był‚o wyjeżdżaę‡!

Iwona Daniel

XVII edycja Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności


W dniu 11 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Agrobiznesu w Czł‚uchowie odbył‚y się™ eliminacje okrę™gowe XVII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematykę… wiodę…cę… tegorocznej olimpiady był‚y kuchnie narodowe i regionalne. Naszę… szkoł‚ę™ reprezentował‚y uczennice: Karolina Mał›lanka z klasy III technikum żywienia oraz Malwina Gazdowska z klasy IV technikum żywienia, przygotowuję…ce się™ pod kierunkiem nauczycielki Iwony Daniel. Malwina zdobył‚a 50 punktów (15 miejsce) , Karolina 47 punktów na okoł‚o 60 osób biorę…cych udział‚ w tej prestiżowej i bardzo wymagaję…cej olimpiadzie. Ten dobry wynik jednak nie wystarczył‚ na zakwalifikowanie się™ do etapu centralnego. Jak co roku, po części konkursowej, odbył‚a się™ częśę‡ integracyjna. Teraz moglił›my wysł‚uchaę‡ wykł‚adu na temat „Oswoię‡ dziczyznę™â€ oraz zwiedzię‡ Zamek Krzyżacki z XIV w. Opiekunkę… uczennic podczas wyjazdu do Czł‚uchowa był‚a pani Natalia Prekop.

Iwona Daniel

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej


Dnia 10.01.2013 r. w naszej szkole odbył‚y się™ eliminacje do XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej szczebla wojewódzkiego.
Zwycię™zcami etapu szkolnego zostali:
1. Marta Deicka - kl. III TŻiGD
2. Marzena Seklecka - kl. II TA
3. Cezary Jankowski - kl. I TA
Zwycię™zcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

Andrzej Rybka

Studniówka 2013


W dniu 12 stycznia 2013 r. w sali MOSP w Kowalu odbył‚ się™ Bal Studniówkowy uczniów klas maturalnych, tj. IV Technikum kształ‚cę…cego w zawodzie technik agrobiznesu oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego, a także sł‚uchaczy III klasy Technikum Uzupeł‚niaję…cego, które kształ‚ci w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i technik żywienia i gospodarstwa domowego. Bal rozpoczꅳ‚ się™ tradycyjnym polonezem, w tym roku odtał„czonym wedł‚ug misternie opracowanej choreografii. Później reprezentanci maturzystów – Malwina Gozdowska i Krzysztof Szymczak, serdecznie powitali goł›ci, a nastę™pnie gł‚os zabrał‚ Dyrektor Wojciech Rudził„ski, który dokonał‚ oficjalnego otwarcia balu, wygł‚osił‚ okolicznoł›ciowe przemówienie oraz odczytał‚ specjalne życzenia nadesł‚ane przez podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusza Nalewajka. Gratulacje i życzenia skł‚adali również: Przewodniczę…ca Rady Rodziców – Agnieszka Rybarkiewicz, Burmistrz Miasta Kowal - Eugeniusz Goł‚embiewski oraz przedstawiciele klas III-cich. Nastę™pnie maturzył›ci zł‚ożyli serdeczne podzię™kowania Dyrekcji szkoł‚y, cał‚ej kadrze nauczycielskiej, a szczególnie swoim wychowawcom: Iwonie Daniel oraz Annie Andrzejewskiej. Nie zapomniano także o Rodzicach, którzy wydatnie pomogli przy organizacji studniówki. Nastę™pnie przyszedł‚ czas na toast, później zatał„czono walca, który rozpoczꅳ‚ zabawę™ trwaję…cę… do biał‚ego rana. Kolejna Studniówka w naszej szkole przeszł‚a do historii. Pozostanę… pię™kne wspomnienia, zdję™cia i okazjonalny film. Czas beztroski powoli mija. Za symboliczne 100 dni matura. Przed uczniami i sł‚uchaczami teraz tylko nauka i ę‡wiczenia, aby wyniki na egzaminie maturalnym i potwierdzaję…cym kwalifikacje zawodowe był‚y jak najlepsze. Już teraz życzymy powodzenia.

Arkadiusz Ciechalski

Syndicate content