admin's blog

"Kolorowych jarmarków i odpustów czaró w kłóbskim skansenie


Wpisane w tradycję™ festynów folklorystycznych cykle imprez pn. „Z życia dawnej wsi” rozpocz꙳‚y nastę™pny sezon. 24 czerwca br. na terenie Kujawsko-Dobrzył„skiego Parku Etnograficznego w Kł‚óbce odtworzone został‚y dawne i już zapomniane tradycje odpustowe i legendy z nimi zwię…zane: „Kolorowych jarmarków i odpustów czar”. Licznie przybyli goł›cie mogli uczestniczyę‡ w widowisku pt. "łoj, ł›winty Prokopie" miejscowy zespół‚ "Marynia". Nie zabrakł‚o także dobrego kujawskiego muzykowania w wykonaniu dwóch kapel ludowych,"Kapeli spod Kowala" i "Melodii” z Kowala". Widomym ł›ladem styku wielu tradycji w panoramie dawnego wiejskiego ł›wiata był‚ wystę™p Zespoł‚u Muzycznego "Camerata Vladislavia" w koncercie muzyki klezmerskiej oraz wę™druję…ca po skansenie wł‚ocł‚awska Cyganka (Romka) oferuję…ca zwiedzaję…cym wróżenie z kart. Dla najmł‚odszych natomiast przygotowano malowanki, makatki, druki na tkaninach, chodzenie na szczudł‚ach. Był‚y też stoiska sztuki ludowej i rę™kodzieł‚a: haftowane obrusy i serwety, wyroby z wikliny, drewna oraz sł‚omy, obrazy, korale, spinki.
Na zwiedzaję…cych czekał‚a także oferta gastronomiczna czyli miody, wyroby mię™sne i wę™dliniarskie, powidł‚a, ciasta. Oczywił›cie na festynie nie zabrakł‚o Naszej Szkoł‚y, która proponował‚a stał‚ę… już i niezwykle docenianę… przez zwiedzaję…cych ofertę™ gastronomicznę…. Niesamowitym rarytasem okazał‚y się™ naleł›niki z farszem, powidł‚ami, cukrem pudrem, smalec z ogórkiem oraz oczywił›cie krę™cioł‚ki spod Kowala. Dodatkowo zwiedzaję…cy mogli skorzystaę‡ z zimnych i gorę…cych napojów oraz kieł‚basy i kaszanki z grilla. Cał‚ę… ofertę™ przygotowali uczniowie Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej kształ‚cę…cy się™ w zawodzie kucharz mał‚ej gastronomii pod nadzorem Elżbiety Tomczak i Andżeliki Kopczył„skiej.

Elżbieta Tomczak

Konkurs w Karnkowie


W dniu 21.06.2012 r. w Karnkowie odbył‚ się™ Dobrzył„sko-Kujawski Konkurs Recytatorski pod honorowym patronatem Marszał‚ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Warto zaznaczyę‡, że był‚a to już 10 edycja spotkał„ z poezję… Ziemi Dobrzył„skiej i Kujaw. Tym razem o miano najlepszego recytatora ubiegał‚o się™ 13 uczniów gimnazjów i 9 uczniów ze szkół‚ ponadgimnazjalnych. Naszę… szkoł‚ę™ reprezentował‚ Krzysztof Szymczak, który za recytację™ gadki ludowej „Żyd, diabeł‚ i baba” otrzymał‚ zaszczytne II miejsce. Jak zwykle konkursowi towarzyszył‚a wspaniał‚a atmosfera, wszystkim dopisywał‚y humory. Jury pod przewodnictwem dra Adama Wróbla i goł›cia specjalnego konkursu posł‚a Jana Krzysztofa Ardanowskiego wrę™czył‚o wszystkim uczestnikom i ich opiekunom pamię…tkowe dyplomy, a laureatom nagrody ksiꅿkowe.

Monika Chabasińska

Nasi uczniowie najlepiej znaję… zabytki regionu


Anita Zielińska z kl. IV TŻiGD zdobył‚a I miejsce w finale VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu”, jej cztery koleżanki z klasy uzyskał‚y wyróżnienia, a naszę… szkoł‚ę™ uhonorowano nagrodę… za wysoki poziom merytoryczny nadesł‚anych prac.
Uroczyste podsumowanie Konkursu odbył‚o się™ 15 czerwca br. w zabytkowym i pię™knie odrestaurowanym gmachu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocł‚awiu. Co roku uczniowie za zadanie maję… opisaę‡ i przedstawię‡ fotografie innej grupy zabytków. Tegorocznej, VIII już edycji tej rywalizacji, której organizatorem jest Pracownia Dokumentacji, Popularyzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzkiego Oł›rodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, przył›wiecał‚o hasł‚o „Pamię…tka po prababci, pamię…tka po pradziadku”. Uczniowie szkół‚ ponadgimnazjalnych wraz ze swoimi opiekunami skupili się™ w swoich pracach na zaprezentowaniu pamię…tek rodzinnych i starych fotografii, które wplecione został‚y w wię™kszoł›ci w bardzo emocjonalne i wzruszaję…ce opowieł›ci rodzinne. Do konkursu przystę…pił‚o ok. 50 uczniów miedzy innymi z, Wł‚ocł‚awka, Inowrocł‚awia, Aleksandrowa Kujawskiego, Nakł‚a, Strzelna, Sę™pólna Krajeł„skiego, Skę™pego, Żnina, Gę…sawy, Wę…brzeźna, Golubia-Dobrzynia, Brodnicy, Lipna, Rypina i Kowala.
Społ›ród nadesł‚anych prac konkursowych jury pod przewodnictwem Iwony Brzozowskiej – kierownika delegatury bydgoskiej Wojewódzkiego Urzę™du Ochrony Zabytków w Toruniu, w skł‚adzie Agnieszka Wysocka, historyk sztuki, Daria Brę™czewska-Kulesza, historyk sztuki, Lech łbik, historyk wył‚onił‚o laureatów. Nagrodę™ finansowo-rzeczowę… Marszał‚ka Województwa Kujawsko–Pomorskiego za zdobycie pierwszego miejsca przyznano Anicie Zielił„skiej z naszej szkoł‚y za pracę™ prezentuję…cę… stary zegar Beckera. Wł›ród wyróżnionych za ciekawe prace historyczne znalazł‚y się™ także jej cztery koleżanki z klasy: P. Snopkowska, M. Barańska, A. Kamińska i B. Lewkowicz. Nasza placówka zdobył‚a również nagrodę™ Marszał‚ka dla najbardziej aktywnej szkoł‚y oraz wysoki poziom merytoryczne nadesł‚anych prac. Dodajmy, że za przygotowanie Anity i cał‚ej pię…tki do konkursu nagrodę™ otrzymał‚ też opiekun - Arkadiusz Ciechalski.
Wł›ród nagrodzonych znaleźli się™ ponadto uczniowie z: Lipna, Gę…sawy, Strzelna, Nakł‚a, Aleksandrowa Kuj., Wł‚ocł‚awka, Inowrocł‚awia, Skę™pego, Rypina, Golubia-Dobrzynia, i Brodnicy. Po rozdaniu nagród goł›cie wysł‚uchali krótkiego koncertu w wykonaniu artysty bydgoskiej Opery Nova tenora Pawł‚a Krasulaka, który zaprezentował‚ wię…zankę™ pieł›ni Mieczysł‚awa Karł‚owicza.
Konkurs tradycyjnie odbył‚ się™ pod honorowym patronatem Marszał‚ka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Piotra Cał‚beckiego, Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Sambora Gawił„skiego oraz dodatkowo, tegoroczna edycja uzyskał‚a patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oł›wiaty Anny łukaszewskiej. Patronat medialny sprawowali: Polskie Radio PiK oraz „Gazeta Pomorska”.

Arkadiusz Ciechalski

Pożegnaliśmy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i słuchaczy Szkoły Policealnej


Dnia 15 czerwca 2012 r. odbył‚o się™ uroczyste pożegnanie absolwentów kształ‚cę…cych się™ w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych ora kucharz mał‚ej gastronomii, a także w godzinach popoł‚udniowych sł‚uchaczy Szkoł‚y Policealnej. Klasy w odł›wię™tnych strojach wraz z opiekunami: A. Kopczył„skę… i I. Danielewskim przybyli do auli szkoł‚y. Po programie artystycznym wystę…pił‚ z krótkim przemówieniem podsumowuję…cym proces kształ‚cenia uczniów dyr. Wojciech Rudził„ski. Nastę™pnie wyróżniaję…cym się™ uczniom został‚y wrę™czone nagrody. Otrzymali je: z kl. III mechanik – za naukę™ Mirosł‚ę…w Seklecki, za zaję™cia praktyczne: Mirosł‚aw Seklecki, Krzysztof. Maciejewski; za sukcesy sportowe: Henryk Olejnik, Bartosz Ziemba, Tomasz Brylił„ski. Z kl. II – kucharz: za naukę™ - Magdalena Żakowiecka i Paulina Zasada, za osię…gnię™cia sportowe: Karolina Wił›niewska, Ewelina Zawadzka, Artur Rojewski; za frekwencję™ DominikWł‚odarski i Ewelina Ujazdowska, a w Szkole Policealnej najlepszymi sł‚uchaczkami zostali - Katarzyna Glonek, Sylwia Ję™drusiak i Dariusz Stroisz. Nastę™pnie wrę™czono ł›wiadectwa ukoł„czenia szkoł‚y, a później ostatni raz mł‚odzież spotkał‚a się™ w klasach ze swoimi wychowawcami.

Arkadiusz Ciechalski

Byliśmy na DOD w Zarzeczewie


Jak co roku w pierwszę… sobotę™ i niedzielę™ czerwca w Oł›rodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie został‚y zorganizowane Dni Otwartych Drzwi, tym razem już XXXIII. Program tej plenerowej imprezy jest zawsze bogaty. Każdy może znaleźę‡ coł› dla siebie interesuję…cego, np. wystę™py zespoł‚ów mł‚odzieżowych i ludowych, doradztwo specjalistyczne, wystawy, konkursy, pokazy itp. Jest też już tradycję…, ze swoje stoisko na ten szczególny czas organizuje również nasza szkoł‚a. Przez kilkanał›cie lat udział‚u w DOD został‚a wypracowana okreł›lona renoma i swoista marka serwowanych przez naszych uczniów potraw. Oczywił›cie nie mogł‚o zabraknę…ę‡ naszego sztandarowego produktu, czyli krę™cioł‚ków spod Kowala, które cieszę… się™ niesł‚abnę…cym powodzeniem. Natomiast po szlachetne ciasto szarlotkę™ a' la Marynia ustawiał‚y się™ dł‚ugie kolejki. Nie tylko je z przyjemnoł›cię… konsumowano na miejscu, lecz czę™sto zabierano również do domu. Jednak gł‚ównę… potrawę… serwowanę… przez uczniów naszych szkół‚ żywieniowych sę… naleł›niki z różnymi farszami wykonywane w obecnoł›ci konsumenta. Jedni lubili je ł‚ę…czyę‡ z pikantnym farszem kapustno-grzybowym, inni z serem lub marmoladę…. Do tego podawano kawę™, herbatę™ i zimne napoje. Profesjonalizm mł‚odzieży był‚ zauważalny na każdym kroku. Wystrój stoiska również wzbudzał‚ ogólne zainteresowanie, posiada on zawsze pewien intryguję…cy element dekoracyjny. Mł‚odzież nasza to nie tylko wył›mienici kucharze, ale także wprawni kelnerzy. Uczę… się™ tej sztuki na zaję™ciach teoretycznych i praktycznych. Wiedzę…, że obowię…zuje ich profesjonalizm w każdym calu i wł‚ał›ciwy kontakt z konsumentem. Po ukoł„czeniu takiej szkoł‚y sę… dobrymi specjalistami w swoim zawodzie i ł‚atwiej mogę… znaleźę‡ pracę™. Wszystkich, którzy chcę… podꅿaę‡ ich ł›ladami serdecznie zachę™camy.

Anna Górska

Syndicate content