admin's blog

Festyn "Na folkowę… nutę™" w Kłóbce


W niedzielę™ 5 sierpnia 2012 r. w Kujawsko-Dobrzył„skim Parku Etnograficznym w Kł‚óbce odbył‚ się™ festyn „Na folkowę… nutę™â€, na który tradycyjnie już zaproszona został‚a nasza szkoł‚a. Uczniowie klas żywieniowych pod opiekę… nauczycielki Iwony Daniel prowadzili stoisko gastronomiczne, promuję…ce tradycyjnę…, zdrowę… żywnoł›ę‡. Mł‚odzież serwował‚a: chleb żytni staropolski ze smalcem i ogórkiem, naleł›niki z farszem i marmoladę…, kieł‚basę™ i kaszankę™ z grilla, drożdżowe buł‚eczki krę™cioł‚ki spod Kowala, kawę™ i herbatę™. Organizatorzy imprezy przygotowali szereg ciekawych wydarzeł„, w których licznie przybyli zwiedzaję…cy mogli uczestniczyę‡. Można wię™c był‚o przysiꅳ›ę‡ i posł‚uchaę‡ pieł›ni z ziemi kujawskiej i dobrzył„skiej. Kapele ludowe grał‚y kujawiaki, oberki, mazurki. W licznych warsztatach rzemieł›lniczych pracowali garncarze, kowale, plecionkarze, którzy uczyli zwiedzaję…cych swojego rzemiosł‚a. Był‚ także kiermasz sztuki ludowej i rę™kodzieł‚a, na którym można był‚o podziwiaę‡ haftowane serwetki i obrusy, rzeźby w drewnie, malowane naczynia, wyroby ze sł‚omy, drewna czy sznurka i zastosowaę‡ ludowe przysł‚owie: „Kupię‡, nie kupię‡, potargowaę‡ warto”. Pię™kna pogoda, liczne atrakcje sprawił‚y, że po raz kolejny festyn w Kł‚óbce zadowolił‚ wszystkich przybył‚ych goł›ci.

Iwona Daniel

Na warsztaty do Finlandii


Lokalne Grupy Dział‚ania „Aktywni Razem” i „Partnerstwo Zalewu Zegrzył„skiego” zorganizował‚y w dniach 18-23 lipca 2012 r. warsztaty mię™dzynarodowe w Finlandii, w miejscowoł›ci Savukoski poł‚ożonej poza koł‚em podbiegunowym. Był‚y one częścię… projektu „ROOTS – Korzenie – rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym”. Wzi꙳‚o w nim udział‚ 16 osób z Polski (w tym 3 opiekunów), którzy zamieszkuję… na terenach gmin bę™dę…cych obszarem dział‚ania w/w lokalnych grup dział‚ania. Z Zespoł‚u Szkół‚ Centrum Kształ‚cenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu wyjechał‚y Magdalena Zawalska i Ewelina Stanisł‚awska. Uczestnicy podróż do stolicy Finlandii odbyli samolotem z warszawskiego Okę™cia, by później również drogę… powietrznę…, dolecieę‡ do Rovaniemi w pobliże miejsca docelowego, a dalej autokarem do Savukoski.
Każdego dnia odbywał‚y się™ warsztaty, na których analizowano wł‚asny region pod wzglę™dem atrakcyjnoł›ci turystycznej (walory kulturowe i przyrodnicze) i porównywano go z atutami terenu, który mł‚odzież aktualnie poznawał‚a. W zaznajomieniu się™ z pię™knem przyrody, nieskażonym obecnoł›cię… czł‚owieka krajobrazem, zabytkami Laponii pomagał‚ uczestnikom niezmordowany mł‚ody przewodnik Sampo Pasmo. Mł‚odzież zwiedział‚a atrakcje przyrodnicze w Parku Narodowym im. Urho Kekkonena. Jego powierzchnia wynosi ponad 8 km kwadratowych i można obejrzeę‡ tam wspaniał‚e okazy różnorodnych gatunków drzew, jeziora i cieki wodne oraz przyglę…daę‡ się™ żyję…cej tu faunie. Po parku grupa chodził‚a wyznaczonymi trasami. Cysto tam, cicho i pię™knie.
Uczestnicy poznawali również miejscowe osobliwoł›ci. Na przykł‚ad sposób pozyskiwania ł‚yka z drzew, które w tym regionie dodaje się™ do chleba. Wyruszyli także do pobliskiego gospodarstwa, w którym zajmowano się™ hodowlę… reniferów. Był‚o ich tam 125. Uroczy farmer zaprosił‚ uczestników projektu na degustację™ zupy z tych sympatycznych zwierzę…t. Smakował‚a bardzo. Bę™dę…c w pół‚nocnej Finlandii nie sposób był‚o nie odwiedzię‡ ł›w. Mikoł‚aja. Dlatego też grupa z Polski udał‚a się™ do Korvatunturi, wioski gdzie ten ł›wię…tobliwy mꅿ ma swoję… ł›wiatowa przystał„. Wszystko tu cał‚y okrę…gł‚y rok wiꅿe się™ ze łšwię™tami Bożego Narodzenia. Na okrę…gł‚o można sł‚yszeę‡ rozbrzmiewaję…ce kolę™dy, kupię‡ rozmaite figurki ł›w. Mikoł‚aja, choinki, bał‚wanki, ba można z Nim zrobię‡ sobie pamię…tkowę… fotografię™. Tak też uczynił‚a i ta grupa. Jakież był‚o zaskoczenie, kiedy okazał‚o się™, że ł›w. Mikoł‚aj mówi ł›wietnie po polsku, bo to był‚ nasz rodak, który wcielił‚ się™ w tę™ pię™knę… rolę™. W ogóle Polaków można był‚o spotkaę‡ doł›ę‡ czę™sto, mimo że Finlandia to kraj o mał‚ym zaludnieniu (17 mieszkał„ców na kilometr kwadratowy), a wszystkich Finów jest nieco ponad 5,3 miliona. Zdecydowana wię™kszoł›ę‡ z nich to ludzie pogodni, otwarci i goł›cinni. Uczestnicy projektu mieli okazję™ się™ o tym przekonaę‡ również podczas wieczorów Karaoke, które odbywał‚y się™ w hotelu, miejscu noclegu grupy.
Tygodniowy pobyt szybko minꅳ‚. Mł‚odzież wzbogacił‚a się™ o wiedzę™ zwię…zanę… z tym ciekawym krajem UE, a także zdꅿył‚a zadzierzgnę…ę‡ wię™zy sympatii i przyjaźni z fił„skimi rówieł›nikami. Teraz niecierpliwie czeka na ich rewizytę™ w Polsce. Przyjadę… oni do naszego regiony już we wrzeł›niu.

Magdalena Zawalska

Praktyka wakacyjna w Mię™dzyzdrojach


Od 1 do 7 lipca 2012 r. w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywnoł›ci i przedsię™biorczoł›ci wł›ród uczniów szkół‚ rolniczych w Polsce – CEKIN” odbył‚ył›my wakacyjnę… praktykę™ w zakł‚adzie gastronomicznym w Mię™dzyzdrojach. Opiekę™ nad nami sprawował‚ nauczyciel przedmiotów ekonomicznych Krzysztof Kordyl.
Podczas tego tygodnia opiekun zwracał‚ nasza uwagę™ na funkcjonowanie cał‚ej infrastruktury Mię™dzyzdrojów, która miał‚a na celu przycię…gnię™cie jak najwię™kszej liczby turystów i osię…gnię™cie wysokich korzył›ci ekonomicznych przez funkcjonuję…ce tam podmioty gospodarcze. Pracownicy zakł‚adu gastronomicznego zapoznali nas ze strukturę… oraz pracę… restauracji i zasadami BHP tam obowię…zuję…cymi. Umożliwili nam asystowanie przy sprzedaży posił‚ków oraz ich podawanie. Ponadto podczas praktyk zapoznał‚ył›my się™ ze zróżnicowanę… ofertę… tego zakł‚adu oraz ze sposobem przygotowywania posił‚ków znajduję…cych się™ w karcie dał„. Poznał‚ył›my również dokumenty niezbę™dne przy kontroli sanepidu. Nowym i zaskakuję…co przyjemnym doł›wiadczeniem był‚o obsł‚ugiwanie goł›ci „pod okiem” wykwalifikowanej kadry.
W trakcie praktyk do naszych obowię…zków należał‚o m.in: podawanie posił‚ków, zbieranie zamówieł„, przygotowywanie posił‚ków serwowanych w restauracji (kebab, pizza). Gdy był‚o mał‚o goł›ci, sprzę…tał‚ył›my salę™ restauracyjnę…, odkurzał‚ył›my, skł‚adał‚ył›my serwetki, polerował‚ył›my sztuę‡ce.
Uważamy, iż praktyka był‚a ciekawym i wielce pouczaję…cym doł›wiadczeniem. Umieję™tnoł›ci i wiedza wyniesiona z tegorocznej wakacyjnej praktyki, na pewno w przyszł‚oł›ci uł‚atwi nam pracę™ w gastronomii. Zdobyte doł›wiadczenie zainspirował‚o nas, aby po skoł„czeniu szkoł‚y otworzyę‡ i prowadzię‡ wł‚asnę… mał‚ę… gastronomię™.
W czasie praktyk był‚ także czas na wypoczynek. Przeznaczał‚ył›my go gł‚ównie na wyjł›cia na plażę™, gdzie kę…pał‚ył›my się™ i opalał‚y. Gdy chciał‚ył›my odpoczę…ę‡ od sł‚oł„ca, zwiedzał‚ył›my Mię™dzyzdroje. Jednę… z najwię™kszych atrakcji turystycznych jest molo, które się™ga w morze 395 m. Od marca 2005 r. mię™dzyzdrojskie molo jest udostę™pnione turystom (wstę™p bezpł‚atny). Roztacza się™ z niego przepię™kny widok na morze i okolice. Przy wejł›ciu znajduję… się™ charakterystyczne dwie biał‚e, ozdobne wieżyczki. Przed molem znajduje się™ pasaż handlowy, w którym mieszczę… się™ rozmaite knajpki i pizzerie, a pod nim bardzo popularna dyskoteka. Na końcu funkcjonuje przystał„ dla turystycznych statków, które wypł‚ywaję… stę…d do łšwinoujł›cia i niemieckich nadmorskich miejscowoł›ci.
Kolejnę… atrakcję… był‚a wizyta w Gabinecie Figur Woskowych. Prezentacja figur był‚a bardzo realistyczna (nie mogł‚ył›my powstrzymaę‡ się™ od dotknię™cia). Był‚ył›my także na Promenadzie Gwiazd – sł‚ynnym deptaku, na którym pozostawił‚y odcisk dł‚oni osoby ze ł›wiata kultury. Miał‚ył›my to szczęście, że podczas naszego pobytu odbywał‚ się™ â€žFestiwal Gwiazd” i udał‚o nam się™ zobaczyę‡ m.in. popularnego aktora Jarosł‚awa Jakimowicza.
Wieczorami odpoczywał‚ył›my w Parku Zdrojowym, pię™knie oł›wietlonym, w którym mogł‚ył›my podziwiaę‡ rzadkie okazy drzew i krzewów. Ostatniego dnia miał‚ył›my zaplanowany rejs motorówkę… po Bał‚tyku. Niestety z powodu deszczu wycieczka musiał‚a zostaę‡ odwoł‚ana. Wielka szkoda !
Dzię™ki naszej szkole spę™dził‚ył›my super tydzieł„ w Mię™dzyzdrojach. Bardzo żał‚ujemy, że był‚ tylko tydzieł„. Ważne, że podczas naszego wyjazdu udał‚o nam się™ poł‚ę…czyę‡ praktykę™ z wypoczynkiem. Na pewno bę™dziemy dł‚ugo wspominaę‡ ten czas.

Marta Deicka, Anna Goł›ciniak, Maria Hempel, Paulina Kleips, Marlena Ryniec i Patrycja Wróblewska

Zakończenie roku szkolnego 2011/20102


W tym roku późno, bo dopiero 29 czerwca uroczył›cie pożegnalił›my rok szkolny 20011/2012. Chociaż akademia odbył‚a się™ w nieco wę…skim gronie, gdyż uczniowie niektórych klas wczeł›niej rozpoczę™li praktyki zawodowe, to jednak ich koleżanki i koledzy z klasy I T pod opiekę… p. profesor E. Gę…siorowskiej przygotowali częśę‡ artystycznę…, w której udanie zadebiutował‚ nowy zespół‚ wokalny. Nie zabrakł‚o również nagród dla najlepszych. W tym roku najwyższę… ł›rednię… uzyskał‚a Marzena Seklecka z I klasy T (5,0) i ona typowana zostanie do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Pan dyrektor Wojciech Rudził„ski wrę™czył‚ ł›wiadectwa, nagrody ksiꅿkowe oraz puchary dla „szkolnych sportowców”. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyę‡ wszystkim ciepł‚ych, bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrzeł›niu!

Monika Chabasińska

Klasowa wycieczka


Dnia 11 czerwca 2011 my uczniowie klasy I ZSZ kucharz mał‚ej gastronomii wraz z wychowawczynię… Elżbietę… Tomczak postanowilił›my zwiedzaę‡ nasze Kujawy. Zaczę™lił›my od Inowrocł‚awia, zwanego czę™sto „miastem na soli”, które leży na potꙿnym wsadzie solnym. Na gł‚ę™bokoł›ci od 4500 do okoł‚o 6000 m pod Równinę… Inowrocł‚awskę… zalega sól. Na podziemnym garbie kujawskim, biegnę…cym wzdł‚uż górnego biegu Noteci, sól utworzył‚a wysad, który wypię™trzył‚ wzgórze wyrastaję…ce 10-20 m ponad Równinę™ Inowrocł‚awskę…. W 1875 powstał‚o uzdrowisko, w którym do dził› wykorzystuje się™ do celów leczniczych miejscowe bogactwa naturalne. Aby dotrzeę‡ do Inowrocł‚awskiej Tꙿni Solankowej przeszlił›my przez przepię™kny Park Solankowy, który opleciony był‚ ogromem kwiatów, krzewów i drzew. Pokonalił›my mostek postawiony na dużym stawie, w którym pł‚ywał‚y różne gatunki ryb oraz kaczki ozdobne. Inowrocł‚awska tꙿnia ma kształ‚t dwóch poł‚ę…czonych ze sobę… wieloboków, mierzy 9 metrów wysokoł›ci i ponad 320 metrów dł‚ugoł›ci. Tꙿnia solankowa to inhalatorium solankowe, które przycię…ga kuracjuszy walorami leczniczymi i oryginalnoł›cię… konstrukcji. Dział‚anie tꙿni jest bardzo proste: solanka jest pompowana na najwyższy poziom budowli, po czym swobodnie spł‚ywa po gał‚ę…zkach tarniny ulegaję…c przy tym odparowaniu. Wokół‚ tꙿni powietrze nasycone jest jodem i mikroelementami, powstaję…cymi wskutek ociekania solanki i dział‚ania ruchu powierza. Wytworzony w ten sposób aerozol sł‚uży profilaktyce i wspomaga leczenie schorzeł„ górnych dróg oddechowych, chorób tarczycy, schorzeł„ alergicznych skóry, obniża poziom cił›nienia tę™tniczego. Oddychalił›my powietrzem, które nas nieco rozleniwił‚o, ale chę™tnie ruszylił›my w dalszę… podróż do Kruszwicy.
Kruszwica przywitał‚a nas historycznę… i bajkowę… legendę… o królu Popielu i mysiej wieży i to ona goł›cił‚a nas jako pierwsza atrakcja miasta. To 32 metrowa budowla ceglana, która pozostał‚a po zamku zbudowanym przez naszego patrona szkoł‚y, czyli króla Kazimierza Wielkiego. Z jej szczytu roztacza się™ niesamowity krajobraz Nadgoplał„skiego Parku Tysię…clecia oraz pię™kno jeziora Gopł‚o wraz z przyległ‚ymi terenami. Zwiedzalił›my również podziemia wieży, w których znajdował‚a się™ wystawa dawnych narzę™dzi i sprzę™tu plemion zamieszkuję…cych Pół‚wysep Rzepowski. Koł„cowę… atrakcję… okazał‚ się™ godzinny rejs statkiem „Rusał‚ka”, który wypł‚ywa ze zwiedzaję…cymi na Gopł‚o podziwiaję…c z bliska jego faunę™ i florę™. W późnych godzinach popoł‚udniowych wrócilił›my do Kowala. Polecamy naszym kolegom i koleżankom aby także zwiedzali niedalekie , ale jakże ciekawe rejony Kujaw.

Uczestnicy

Syndicate content