admin's blog

Sesja naukowa w remizie OSP w Kowalu

Dnia 29-go kwietnia br. odbył‚a się™ w remizie OSP w Kowalu sesja naukowa zorganizowana przez Urzę…d Marszał‚kowski w Toruniu, Wł‚ocł‚awskie Towarzystwo Naukowe, Urzę…d Miasta i Urzę…d Gminy w Kowalu pod nazwę… â€žSpoł‚ecznoł›ę‡ Kowala i okolic w dawnych czasach oraz dobie współ‚czesnej”. Jej uczestnicy mogli wysł‚uchaę‡ kilkunastu referatów, w tym wystę…pienia wicedyrektora naszej szkoł‚y Arkadiusza Ciechalskiego pt. „Kretkowscy — ziemiańska rodzina okrę™gu kowalskiego”. Sesja poł‚ę…czona był‚a z promocję… ksiꅿki o historii Kowala i okolic. Wł›ród współ‚autorów tejże publikacji sę… również obecni, byli i emerytowani nauczyciele naszej placówki:

  • Arkadiusz Ciechalski,
  • Danuta Kał‚ę™dkiewicz,
  • Dariusz Lemanowicz,
  • Wiktor Lewandowski,
  • Wojciech Rudził„ski,
  • Jadwiga łšpibida.

Zachę™camy do zapoznania się™ z jej treł›cię….

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 28-go kwietnia br. na pierwszej godzinie lekcyjnej odbył‚a się™ uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program artystyczny pod kierunkiem pani profesor Moniki Dzię™gielewskiej przygotowali i wykonali uczniowie z klas I TA i I TŻiGD. Oprawę™ instrumentalnę… wykonywał‚ Wojciech Raszka z tejże klasy.

Wyniki konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"

Dnia 28-go kwietnia br. w Urzę™dzie Miasta we Wł‚ocł‚awku odbył‚o się™ uroczyste ogł‚oszenie wyników konkursu w edycji wojewódzkiej Ogólnopolskiego Mł‚odzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę™â€. W kategorii ponadgimnazjalnych III miejsce zaj꙳‚a praca Joanny Mastalerskiej z IV klasy TŻiGD pod tytuł‚em „Dwór i Pał„stwowy Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim”.

Akcja sadzenia lasu

Dził› rozpocz꙳‚a się™ akcja sadzenia drzew na gruntach szkolnych poł‚ożonych w pobliżu lasu na Dę™bniakach. Sadzonki pozyskano ze szkół‚ki leł›nej na Kukawach. Nasadzenia prowadzone bę™dę… w dalszym cię…gu.

Podsumowanie konkursu kulturoznawczego

Dnia 23 kwietnia br. uczeł„ klasy I Technikum Agrobiznesu, Bartosz Rusek, uczestniczył‚ w podsumowaniu konkursu kulturoznawczego „Katedry Europy” organizowanego przez Wyższę… Szkoł‚ę™ Gospodarki w Bydgoszczy. W programie posumowania konkursu znalazł‚y się™ dwa wykł‚ady:

  • „Miejsce Katedry w kulturze europejskiej”,
  • „Wykształ‚cenie wyższe jako wartoł›ę‡”.

Po wykł‚adach nastę…pił‚o ogł‚oszenie wyników, uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz zwiedzanie budynku Wyższej Szkoł‚y Gospodarki, a także ciekawych zabytków Bydgoszczy.

Syndicate content