admin's blog

Wykaz podrę™czników w roku szolnym 2012/2013


Wykaz podrę™czników dla klas I Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej i Technikum w Zespole Szkół‚ CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu - pobierz

Promocja ciekawej ksiąźki


Dnia 6 wrzeł›nia 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisł‚awa Arentowicza we Wł‚ocł‚awku przy ul. Warszawskiej 11/13 odbył‚o się™ spotkanie z Antonim Benedyktem łukaszewiczem, autorem niedawno wydanej ksiꅿki pt. „Kujawskie legendy, gawę™dy i gadki”. Twórca jest mił‚oł›nikiem Kujaw, od kilkudziesię™ciu lat zbiera stare przedmioty, które obecnie sę… eksponowane w otwartej latem ubiegł‚ego roku prywatnej „Galerii Kujawskiej” w Kowalu przy ul. Kopernika 36. Poza pasję… kolekcjonerskę… A.B. łukaszewicz odkrył‚ w sobie również talent literacki. Zapisuje ciekawe historie zwię…zane z jego mał‚ę… ojczyznę… â€“ Kujawami wschodnimi, konkretnie okolicami Lubienia Kuj. i Kowala, zbiera ciekawostki, stare przysł‚owia i porzekadł‚a wyrażone gwarę…, odtwarza niekiedy tragiczne dzieje rodziny wł‚asnej i swoich znajomych. Pisze również utwory liryczne. Jego twórczoł›ę‡ został‚a dostrzeżona i nagradzana na wielu konkursach i przeglę…dach literackich. Dzię™ki sponsorom, braciom Ryszardowi i Jerzemu Lewandowskim z Wrocł‚awia, pasjonatom lokalnej tradycji, którzy doszukali się™ swoich korzeni także w Kowalu, udał‚o mu się™ speł‚nię‡ ambitny plan publikacji swoich tekstów. W przygotowaniu do druku i wzbogaceniu ksiꅿki o materiał‚ ikonograficzny pomagał‚ wicedyrektor naszej szkoł‚y - Arkadiusz Ciechalski, który napisał‚ również wstę™p do tej publikacji. Posł‚owie zał› jest autorstwa dra Adama Wróbla, znanego regionalisty, badacza folkloru i gwary kujawskiej. Opracowaniem graficznym publikacji zaj꙳‚a się™ kowalanka, Anna Marcinkowska. W spotkaniu wzi꙳‚o udział‚ liczne audytorium, w tym dużo osób z Kowala (ł‚ę…cznie z dyr. Wojciechem Rudził„skim). Spotkanie prowadził‚a pani redaktor Barbara Szmejter, a goł›ciom muzycznie czas umilił‚ zespół‚ â€žMelodia” z Kowala, którego czł‚onkiem jest Halina łukaszewicz, prywatnie żona Autora. A.B. łukaszewicz z pasję… opowiadał‚ gwarę… kujawskę… ciekawe historie zwię…zane z naszę… mał‚ę… kowalskę… ojczyznę…. Gł‚os zabierali zebrani goł›cie w tym dr Adam Wróbel i proboszcz kowalski, ks. dr Piotr Gł‚owacki. Każdy miał‚ okazję™ zaopatrzyę‡ się™ w promowanę… ksiꅿkę™ i uzyskaę‡ do niej autorskę… dedykację™.

Barbara Stanna

Impreza "Wesele na Kujawach" w Kłóbce


W dniu 9 IX 2012 r. w kł‚óbskim skansenie odbył‚ się™ w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa festyn, który w tym roku zorganizowany został‚ pod hasł‚em „Tajemnice codziennoł›ci”. Jego najważniejszym punktem programowym był‚y widowiska zwię…zane z obrzę™dowoł›cię… wesela kujawskiego inscenizowane na scenie przy karczmie „Wydrzygrosz”. Tł‚umy goł›ci mogł‚y uczestniczyę‡ także w innych atrakcjach, m.in. obserwowaę‡ wyrób sera, tł‚oczenie oleju, wykonywanie glinianych garnków i rę™kodzieł‚a ludowego oraz swojskiego jadł‚a. Tam, gdzie pojawia się™ swojskie jadł‚o, nie może zabraknę…ę‡ mł‚odzieży z naszej szkoł‚y. Przyszli specjalił›ci z zakresu żywienia prezentowali konsumentom tradycyjne, chrupię…ce placki ziemniaczane z cebulkę…, naleł›niki na sł‚odko, chlebek domowy ze smalcem babuni i ogórkiem kwaszonym metodę… tradycyjnę…. Oczywił›cie, serwowany był‚ także nasz sztandarowy produkt regionalny – krę™cioł‚ki spod Kowala. Odwiedzaję…cy szkolne stoiska bardzo chę™tnie degustowali sporzę…dzone przez mł‚odzież potrawy. Czę™sto musieli ustawiaę‡ się™ w dł‚ugiej kolejce. Nie szczę™dzili przy tym pochwał‚ podkrę™caję…c mił‚ę… obsł‚ugę™ i smaczne potrawy. Taki kontakt z konsumentem to doskonał‚a praktyczna nauka zawodu nie tylko z zakresu żywienia, ale i marketingu. Ukoł„czenie naszej szkoł‚y zapewni mł‚odzieży pracę™ nie tylko w regionie czy w Polsce, ale i za granicę….

Anna Górska

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 Szkół Rolniczych w Widzewie


Dnia 5 wrzeł›nia 2012 r. odbył‚a się™ w Zespole Szkół‚ Centrum Kształ‚cenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł‚. Szczeł›niewskiego w Widzewie koł‚o łodzi Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 Szkół‚ Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystoł›ę‡ rozpocz꙳‚a się™ Mszę… łšwię™ta w pobliskim koł›ciele parafialnym, celebrowanę… przez ks. Biskupa Adama Lepe. Po nabożeł„stwie zaproszeni goł›cie, uczniowie oraz delegacje i poczty sztandarowe z cał‚ej Polski udał‚y się™ do gmachu szkoł‚y, gdzie odbył‚a się™ gł‚ówna czeł›ę‡ inauguracji roku szkolnego 2012/2013. Po części oficjalnej zainteresowani mogli zwiedzię‡ budynek szkoł‚y. Naszę… społ‚ecznoł›ę‡ reprezentował‚ poczet sztandarowy wraz z Dyr. Wojciechem Rudził„skim.

Arkadiusz Ciechalski

Rozpoczę™cie roku szkolnego 2012/2013


I znów rozpoczę™lił›my kolejny rok szkolny... Przed częścię… artystycznę… gł‚os zabrał‚ Dyrektor pan Wojciech Rudził„ski, który podsumował‚ ubiegł‚oroczne wyniki w nauce, odniósł‚ się™ także do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wrę™czył‚ ł›wiadectwa i nagrody tym uczniom, którzy w czerwcu odbywali praktykę™. W gronie naszych przyjaciół‚ szczególnie serdecznie powitalił›my pierwszoklasistów, życzę…c im sukcesów i wytrwał‚oł›ci. Akademię™ rozpoczynaję…cę… nowy rok szkolny przygotowali przedstawiciele klasy II, III oraz tegoroczni maturzył›ci. Na dobry poczę…tek nie mogł‚o zabraknę…ę‡ dynamicznych, wesoł‚ych piosenek i humorystycznej scenki o sposobie spę™dzania wakacji przez współ‚czesnę… mł‚odzież. Oby radosne nastroje dopisywał‚y wszystkim do koł„ca tegorocznych szkolnych zmagał„, czego gorę…co sobie, Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoł‚y i oczywił›cie Wam kochani uczniowie życzymy!

Monika Chabasińska, Dariusz Lemanowicz

Syndicate content